آفرینش جهان بر اساس اوستا – تاریخ ما


آفرینش جهان بر اساس اوستا

در حالی که آفرینش جهان در دین زرتشت در شش روز انجام شد، اما مانند دین یهود در یک هفته انجام نشد، بلکه در این شش روز در سال انجام شد. در 15 می، آسمان ایجاد شد. در 15 جولای، آب ظاهر شد. جهان در 30 سپتامبر خلق شد. این گیاه در 30 مهر ظاهر شد. در 20 ژانویه، حیوانات ظاهر شدند. او در آخرین روز سال کبیسه به دنیا آمد. هر کدام از این روزها برای خود یک جشن پنج روزه دارد و روز خلقت آخرین روز جشن است. ده روز جشن خلقت انسان است که پنج روز آن در اسفند و بقیه در فروردین است. در این تعطیلات، فرشتگان از آسمان به زمین می آیند تا با بازماندگان مردگان آشنا شوند.

در آغاز خلقت، خورشید، ماه و ستارگان ثابت بودند. آب و گیاهان بی حرکت بودند. پرتوهای پاک است که ستارگان حرکت می کنند و سیر می کنند، آب ها جاری می شوند و گیاهان شکوفا می شوند.