آمریکا اصل خروج دیپلمات های غیر حیاتی به همین دلیل شانگهای چین را صادر کرده است


وزارت امور خارجه اصل ریختن کارگران غیر حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط شخصی را به همین دلیل کنسولگری شخصی در داخل شانگهای ناشی از آنچه کدام ممکن است کمپین بازاریابی چین علیه کرونا می خواند، صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران. وزارت امور خارجه ممکن است حتی به ساکنان شخصی نسبت به {تجدید نظر} در داخل بازدید به چین ناشی از اعمال خودسرانه رهنمودهای قانونی محله ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت‌های {مرتبط} همراه خود کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدید جدایی کفگیرها به همین دلیل فرزندان هشدار داد.

وزارت امور خارجه آمریکا معرفی شد کدام ممکن است رویکرد سختگیرانه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین های چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگ کنگ برای معامله با ویروس کرونا از نزدیک بر بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسترسی ارائه دهندگان عادی {تأثیر} می گذارد. کل شما {مسافران} نیاز به برای قرنطینه در داخل مکانی کدام ممکن است شیفته پیشرفته ترین و پیشرفته ترین چین تصمیم گیری شده است کنار هم قرار دادن شوند.

کمتر از 14 روز پس به همین دلیل دریافت پذیرش در چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است {مسافران} در داخل قرنطینه هستند، افسران بهداشتی روز به روز {مسافران} را برای تاج گذاری آزمایش می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به {مسافران} {اجازه} خروج به همین دلیل اتاق شخصی را نمی دهند.

هفته قبلی، وزارت امور خارجه {اجازه} خروج داوطلبانه کارگران کنسولگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار هایشان به همین دلیل چین را صادر کرد. این مجوز نیز ناشی از تدابیر از حداکثر کرون شیفته افسران زبان چینی صادر شد.

طبق گزارش کمیسیون بهداشت چین، طی 5 روز قبل، روز به روز 20000 مورد جدیدترین {بیماری} عروق کرونر روده ها در داخل شانگهای گزارش شده است.