آکسفام:۲۵۰ میلیون انسان در مسیر فقر شدید/ فیلم


راضیه صادقیان

آکسفام:۲۵۰ میلیون انسان در مسیر فقر شدید/ فیلم

آکسفام هشدار داده است ۲۵۰ میلیون نفر دیگر در جهان در مسیر حرکت به سوی فقر شدید قرار دارند.

بازتاب