آیا فردی که مقبره توت عنخ آمون را کشف کرد، گنجینه های او را دزدید؟


آیا فردی که مقبره توت عنخ آمون را کشف کرد، گنجینه های او را دزدید؟ – تاریخ ما