آیفون 14 اپل دارای پیوستن تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای است


آیفون 14 اپل دارای اتصال ماهواره ای است

طبق تجربیات، اپل در پایان معنی به دارد آیفون 14 را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر موارد زیر اپل واچ را به پیوستن تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای دنده دار تدریجی. این بدان معناست کدام ممکن است مشتریان می توانند پیامک های اضطراری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علامت های SOS را با بیرون اتصال با آنلاین اپراتور سیم کارت بازی قرار داده کنند.

تصویری آینه ای –12 ماه قبلی شنیده ها شد کدام ممکن است اپل در حالی که نداشتن به اپراتور، {قابلیت} تصمیم تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر‌ای مرحله زیرین (LEO) هر دو تصمیم تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر‌ای را در داخل آیفون 13 فراهم کردن می‌تدریجی. در حقیقت در مقابل بیشترین استفاده را ببرید آنلاین اپراتور، به همین دلیل این طریق داده ها توسط آنلاین تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای به مخاطبین اضطراری قرار داده می شد.

این عملکرد در واقع می تواند به مشتریان آیفون پشتیبانی تدریجی به همان اندازه در داخل شخصیت می خواهند پشتیبانی اضطراری باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مواقع بحرانی موقعیت نجات را ایفا کنند. با این وجود اپل به توضیحات مختلف این {قابلیت} را در داخل سری آیفون 13 قرار نداده است.این نمایندگی معمولا در داخل صورت کنار هم قرار دادن در دسترس بودن به همین دلیل بیشترین استفاده را ببرید فناوری های شخصی در داخل کالا جدیدترین غافل نمی شود. به همین دلیل علت مهمترین نداشتن این {قابلیت} در داخل سری آیفون 13 احتمالا کنار هم قرار دادن نبودن آن خواهد شد در داخل زمان تخلیه شنیده ها است.

طبق گزارش بلومبرگ، اپل به همین دلیل این عملکرد در داخل سری آیفون 14 استفاده بیشتر از خواهد کرد.سری آیفون 14 اواخر 12 ماه جاری وارد {بازار} می تواند. جدا از این، به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است در میان مشتریان به همین دلیل اپل واچ نیز برای برقراری تصمیم استفاده بیشتر از می کنند، احتمالات وجود این {قابلیت} در داخل اپل واچ نیز ممکن است وجود داشته باشد.

آیفون 14 اپل دارای اتصال ماهواره ای است

اگرچه این عملکرد مفید به نظر می رسد، با این وجود در میان مشتریان در نظر گرفته شده می کنند کدام ممکن است اپل نیازی به بیشترین استفاده را ببرید آن خواهد شد نخواهد داشت. یک چیز کدام ممکن است برای این اشخاص حقیقی {اهمیت} دارد اینجا است کدام ممکن است هزینه گوشی های اپل تا حد زیادی به همین دلیل این نخست نرود. در حقیقت برای مشتریان روال گوشی های معقول فقط در موردً نیازی به چنین قابلیتی {وجود ندارد}. {به همین دلیل است} کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد صنوبر قیمت اضافه شده برای قابلیتی کدام ممکن است به آن خواهد شد خواستن ندارید را ندارد.

جدا از این، دلخوری کردن هایی با اشاره به تاثیر این عملکرد بر عمر باتری ممکن است وجود داشته باشد. اینکه خواه یا نه بیشترین استفاده را ببرید ارتباطات تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر‌ای در داخل آیفون باعث می‌شود باتری به زودی‌تر تمیز شود هر دو خیر، موضوعی است کدام ممکن است نیاز به در داخل تذکر گرفت.

ممکن است همچنین دلخوری کردن هایی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است ارتباطات تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای در واقع می تواند حفره های امنیتی بیشتری را برای هکرها راه اندازی تدریجی. به همین دلیل این رو در میان مشتریان برای به مقیاس عقب تهدید نشت داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین به مقیاس عقب هزینه سیستم به اپل راهنمایی دادند کدام ممکن است این {قابلیت} را {حذف} تدریجی.

با این وجود، اگر به همین دلیل سفر در داخل شخصیت لذت بردن می برید، خوب تلفن همراه تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای اندیشه بدی نخواهد بود. بعد از همه اپل هیچ عامل یکی دیگر با اشاره به این عملکرد فاش نکرده است. در داخل همین جاری، تنها واقعی بلومبرگ اعلام کردن می تدریجی کدام ممکن است بهترین راه اندازی این عملکرد ممکن است علاوه بر این در داخل {مناطق} مختلف کاملاً متفاوت باشد یا نباشد. این به عنوان یک نتیجه رهنمودهای قانونی کشورهای مختلف است. این بدان معناست کدام ممکن است اگر آرم اطلاعات شود ممکن است علاوه بر این برای کامل قلمرو به راحتی در دسترس است نباشد.