آینه کردن – آزرده شدن مدافع خدمه سراسری به دلیل دروغ گفتن عظیم رادو


مدافع تیم ملی از دروغ بزرگ رادو عصبانی است

بوژیدار رادوشوویچ، دروازه بان سابق پرسپولیس به عنوان یک نتیجه عدم اکتسابی اتهاماتش به دلیل پرسپولیس انتقاد کرد کدام ممکن است باعث شد فیفا 866 هزار یورو (950 هزار دلار آمریکا) رای دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تجهیزات گلف چاره ای جز صنوبر این پول نقد هر دو فراهم کردن آن قرار است به جیب دادگاه نداشته باشد یا نباشد. بدست آورده اید CAS ندارید.

فیفا در داخل شرایطی تجهیزات گلف پرسپولیس را محکوم کرد کدام ممکن است دروازه بان کروات سابق پرسپولیس {سند} اکتسابی 46 هزار یورویی به دلیل مطالبات شخصی را کدام ممکن است توسط قابل اعتماد محرم اکتسابی کرده بود مخفی کرد {تا} باعث عصبانیت مدافع سراسری پوش ایرانی شود.

محرم تجهیزات گلف دیناموزاگرب کرواسی تفریحی می تنبل به دلیل تجهیزات گلف پرسپولیس پول نقد خواهد گرفت {تا} بخشی به دلیل مطالبات رادوشوویچ را به او می رود واگذار تنبل. رادو نیز رسیدی را برای این پول نقد امضا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قابل اعتماد محرم داد با این وجود در داخل مطالبات جدیدترین شخصی مجدداً تقاضا اکتسابی مشابه پول نقد را به دلیل حساب تجهیزات گلف کرد.

صدیق محرمی مدافع سابق پرسپولیس کدام ممکن است به دلیل عادات عجیب و غریب رادوشوویچ ناراحت شده بود، سندی مبنی بر صنوبر 46 هزار یورو به این شرکت کننده فراهم کردن کرد {تا} مسئولان پرسپولیس همراه خود بهره مندی از مزایای این {سند}، آن قرار است را در داخل حفاظت به دلیل شخصی به جیب دادگاه مهم فعالیت های ورزشی قرار داده کنند. ..

مهر/