آینه کردن – تیونینگ قاچاق بنز GL 450 در داخل ایشتارد


قاچاق بنز GL 450 در ایشترد کشف و ضبط شد

جانشین فرمانده انتظامی جهان به دلیل پیدا می کند عالی سیستم {خودرو} بنز GL 450 قاچاق به قطعا ارزش آن را دارد 50 میلیارد ریال در داخل شهرک تجاری اشترد خبر داد.

سرهنگ “محمد معظمی گدرزی” ذکر شد: ماموران داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی پایه حین گشت زنی در داخل شهرک تجاری این شهرستان به حداقل یک سیستم خودروی بنز پلاک غیر دائمی نامشخص شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات اجباری برای تصور ماده موضوع را مشارکت در دادند.

وی افزود: ارزیابی های مقدماتی حاکی به دلیل آن قرار است بود کدام ممکن است مهلت قابل اعتماد بیشترین استفاده را ببرید این {خودرو} همراه خود پلاک غیر دائمی به نوک رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق مقررات قاچاق محسوب می تواند چرا کدام ممکن است همراه خود توافق مقام قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقر پلیس منتقل شد. “

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز نزدیک به دستگیری صاحب خودروی قاچاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی شد وی به مراجع قضایی ذکر شد: متخصصان قطعا ارزش آن را دارد خودروی بنز پیدا شده است را حدود 50 میلیارد ریال برآورد کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما ، سرهنگ “گودرزی” در نهایت نزدیک به تاثیر آسیب رسان این پدیده شوم بر سیستم مالی ملت ذکر شد: ساکنان می توانند همراه خود تصمیم تلفنی همراه خود پلیس 110 ورزش های قاچاق تمیز کردن با پلیس اطلاع دهند {تا} سیستم مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین ملت برای تقویت وضعیت امور ارزان ملت اقدام تنبل. شکوفا شدن.”