آینه کردن – سومین حریف ایران در داخل جام بین المللی کدام نیروی کار خواهد بود، احتمالا؟


سومین حریف ایران در جام جهانی کدام تیم خواهد بود؟

در داخل گذشته تاریخی 6 ژوئن، نیروی کار {سوم} گروه B جام بین المللی قطر پس به همین دلیل تفریحی های پلی آف در داخل اروپا مطمئن می تواند باشد. ابتدا اسکاتلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین روز 11 ژوئن برابر {یکدیگر} صف آرایی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دست آورد این دیدار در داخل 15 ژوئن به مصاف ولز {می رود}.

سرانجام به دست آورد این رقبا ها جواز حضور در داخل جام بین المللی قطر را خرید کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل گروه 2 همراه خود نیروی کار های کشورمان {انگلیس} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا رقبا خواهد کرد.