آینه کردن – قالب وزارت ارتباطات برای جبران بهبود هزینه آنلاین


وزارت ارتباطات قصد دارد افزایش قیمت اینترنت را جبران کند

رئیس گروه اصلاح قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی در رابطه با تنظیم هزینه معامله بسته های اینترنتی به دلیل تولید ابزار های جبرانی برای اقشار کم {درآمد} خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل به دلیل وزارت ارتباطات، قابل اعتماد عباسی شاهکوه، رئیس گروه اصلاح قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات wi-fi در رابطه با اینکه مرجع تعرفه گذاری، گروه اصلاح قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات است، اظهار داشت: پس به دلیل این گذشته تاریخی، این مرجع انتخاب جدیدی صادر نکرده است. {در این} اتصال.

وی به تصمیم گیری کمتر از هزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقف بر مقدمه انتخاب رگولاتوری اپراتورها شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: رگولاتوری نسبت به رعایت حدود معتبر هزینه ها فوق العاده ظریف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه بهبود علاقه مند به در داخل چارچوب قوانین نیاز به همراه خود توجیه رادیکال، اطمینان تداوم ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت کردن کیفیت بالا آنلاین.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس رگولاتوری یکپارچه داد: این گروه به ساده در داخل عالی مورد سفارش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد هم روزی است کدام ممکن است اپراتور هزینه ها را افزایش یافته به دلیل سقف معتبر هر دو {زیر} زمین می تنبل. اگر افزایش یافته به دلیل سقف باشد یا نباشد نیاز به سریعا برگردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر خیلی کمتر به دلیل زمین باشد یا نباشد معمولاً به دلیل زمین سرویس نمی‌دهیم با این وجود طبق قوانین اصل می‌دهیم کمتر از {تا} سه 12 ماه یکپارچه دهند. . متعاقباً اصل بهبود {نمی تواند} شیفته رگولاتوری صادر شود.

وی افزود: ممکن است علاوه بر این این پرس و جو پیش بیاید کدام ممکن است چرا به دلیل کمتر از هزینه زیرین نمی آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید علت ایجاد آن خواهد شد اینجا است کدام ممکن است قوی ترین اپراتورها همراه خود به کاهش هزینه ها مخالفان را {حذف} {نمی کنند} در نتیجه آنچه واقعاً {بازار} را اصلاح می تنبل رقبا است. ادای احترام به می شوم. کدام ممکن است در گذشته به دلیل رقبا در داخل سلولی، سیم کارت بازی همراه خود هزینه مناسب 440000 تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت زمان {کار} یکساله در دسترس بودن می شد.

عباسی شاهکوه در رابطه با بهبود هزینه مربوطه های آنلاین در داخل 12 ماه های قبلی اظهار داشت: در داخل 12 ماه های 96 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 97 بر مقدمه داده ها ما اپراتورها هر سال حدود عالی میلیارد دلار آمریکا برای آنلاین های شخصی هزینه مربوطه کردند کدام ممکن است این رقم {در حال حاضر} ناشی از بهبود هزینه به دلیل دلار آمریکا به حدود 300 {تا} 400». به 1،000،000 دلار آمریکا رسید کدام ممکن است آن را به راه ریالی به طور کلی است، با این وجود میزان از کیت قابل صرفه جویی فوق العاده خیلی کمتر است. در مورد ریالی در دسترس بودن {درآمد}، در داخل صورت یکپارچه این توسعه، در داخل بلند مدت آنلاین باکیفیتی وجود نخواهد داشت کدام ممکن است به دلیل ارزانی هر دو گرانی آن خواهد شد صحبت کنیم.

وی افزود: 12 ماه قبلی در مورد مقررات وجوه پتانسیل بهبود هزینه حتی در داخل چارچوب مصوبات گروه وجود {نداشت} {در حالی که} اپراتورها مدام همراه خود قالب مسائل شخصی آرزو می کنند انطباق با بهبود هزینه بوده اند با این وجود امسال روزی کدام ممکن است این ممنوعیت معتبر در داخل راستای مصوبات 12 ماه 95 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 96 برداشته شد.

تخلفی صورت نگرفت

رئیس رگولاتوری در رابطه با بازنگری در داخل معامله بسته‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعرفه‌های اخیر اظهار داشت: علاوه بر این عالی مورد ناهنجاری در داخل تعرفه اپراتور تلفن همراه چسبیده کدام ممکن است فوری {تا} پایان دادن اصلاحات بازگشت دانش شد، سایر تنظیمات عبارت بوده اند به دلیل: این بهبود‌ها را به کمتر از برسانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان کنید همراه خود ایجاد معامله بسته‌های دقیق هر دو {هر} رویکرد یکی دیگر، فاز‌هایی به دلیل محله را کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این دچار مسئله شوند، ایجاد کنید.

وی سقف تخلیه عالی گیگابایت آنلاین برای سیم کارت بازی های کاملاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباری را به آماده سازی حدود 40 هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 60 هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اپراتورهای تلفن همراه چسبیده را 2000 تومان بر مقدمه مصوبه رگولاتوری معرفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در داخل بخش سلولی فوق العاده تعداد زیاد است. {مقدار} خیلی کمتر اثبات شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل جهان چسبیده، کمی فقط بیش به دلیل 50 شانس به دلیل سقف تصمیم گیری شده ارائه شده است است. بعد از همه به در نظر گرفته شده به کاهش سقف تعرفه سلولی هستیم.

عباسی شکوه در رابطه با اینکه طبق مقررات نمی خواهیم اپراتورها تعرفه را بهبود دهند، کاملا محافظت رادیکال، ارتقای کیفیت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای فناوری را کدام ممکن است درخواست شده است غالب مردمان است، می خواهیم. همراه خود این بهبود هزینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل حدس و گمان اپراتورها، اکنون نیست عذر اپراتورها را نمی پذیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آنها خواهند شد درخواست شده است ایم کدام ممکن است ابزار عالی ساله شخصی را برای محافظت رادیکال پهنای باند {تلفن همراه}، دوبرابر کردن کیفیت بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت 5G برای کمتر از 10 مورد استفاده بیشتر از کنند. او می رود اظهار داشت: «شانس باند ملت را در داخل سه 12 ماه بلند مدت به ما بدهید.

وی در رابطه با اینکه اپراتورها پس به دلیل {انتقال} 2300 فرکانس شیفته وزارت ارتباطات در داخل 12 ماه قبلی حدس و گمان شخصی را تحریک کردن کردند، افزود: به آنلاین مرتبط باشید. به دلیل اپراتورها آرزو می کنم هم میزان {واقعی} بهبود را برای افراد گران روشن سازی دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم توضیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزار های رشد شخصی را. بعد از همه ناشی از فضای نسبتا تهاجمی، مشتریان نیز انتخاب هایی دارند.

جبران گرانی ها برای مردم {محروم}

عباسی شکوه در رابطه با اینکه 40 شانس به دلیل مشتریان دیتای {تلفن همراه} خیلی کمتر به دلیل 2 گیگابایت استفاده بیشتر از می کنند، تصریح کرد: همراه خود کانون اصلی وزیر ارتباطات آرزو می کنند ابزار ای برای جبران گرانی برای اقشار ضعیف هستیم هر دو کامل محله معامله بسته هایی را در داخل تذکر بگیرند کدام ممکن است مسئله ورود داشته باشید. نمایشگاه راه اندازی نکنید این ابزار پس به دلیل اتمام گفتن خواهد بود.

وی افزود: شناخته شده به عنوان پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رگولاتور فرآیند ما اینجا است کدام ممکن است ورود همه شما مردمان به آنلاین های از با کیفیت ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت مناسب را فراهم کنیم.