آینه کردن – ورود به به دلیل موضع امکانات برای دستیابی منصفانه هماهنگی موثر


محمد مرندی، کارشناس امور ایالات متحده آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنما خدمه مذاکره کننده می گوید: «پیشرفته ترین و پیشرفته ترین بایدن {شجاعت} دسترسی به هماهنگی را به دلیل بازو دانش است. با این وجود نزدیک به نبرد اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل به طور فزاینده بیشتر یانک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا‌ها مذاکرات را به هزینه مربوطه ایالات متحده آمریکا متوقف می‌کنند ایران.

راهنما خدمه مذاکره کننده یکپارچه داد: رئیس معظم انقلاب به مسئولان ملت کارآمد کردند کدام ممکن است تحت هیچ شرایطی انتظار مذاکره نباشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیچ وجه به این ماده موضوع در نظر گرفته شده {نکردند}.

وی افزود: طرف مقابل در داخل توسعه مذاکره {نباید} واقعاً احساس تدریجی کدام ممکن است در واقع می تواند به دلیل ریاضت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشکنی برای خرید {امتیاز} در داخل مذاکرات سوء استفاده بیشتر از تدریجی، برای دستیابی هماهنگی موثر نیاز به به دلیل موضع امکانات وارد شویم.

وی ذکر شد: اگر می‌خواهیم به هماهنگی قدرتمند‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودمندتر برسیم، نیاز به در داخل شرایطی مذاکره کنیم کدام ممکن است طرف مقابل واقعاً احساس تدریجی ایران بسیار موثر است. یکی از ساده ترین راه ها برای امکانات نمایی اینجا است کدام ممکن است سیستم مالی ملت را به مذاکره گره نزنیم.

مرندی در داخل {پاسخ به} سوالی مبنی بر دلیل پشت تنظیم عادات شهروندان آمریکایی ذکر شد: فشارهای داخل مخالفان بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان اسرائیل توسعه هایی را کدام ممکن است به طور قابل توجهی در طولانی مدت مذاکرات شاهد بودیم متوقف کرد.

وی تاکید کرد: ایران همانطور که صحبت می کنیم نفت تمیز کردن با هزینه تمام شده می فروشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی حاصل به دلیل آن قرار است وارد ملت می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب درست شهروندان آمریکایی اینجا است کدام ممکن است لجاجت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیاده خواهی را جدا بگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وحشت از مسائل داخل شخصی نوک دهند.

{انتخاب کردن}/