آینه کردن – چیزهای بی اهمیت جدیدترین به دلیل دستگیری عبدالمالک ریگی


جزئیات جدید از دستگیری عبدالمالک رگی

امیر فرزاد اسماعیلی در داخل سخنانی در رابطه با دستگیری عبدالمالک ریگی اظهار داشت: او می رود پروازی را تصمیم گیری در مورد کرده کدام ممکن است به طور همزمان سه پرواز اکنون نیست وارد ملت شود. می توانید داشته باشید تأثیر راداری را در داخل 4 پرواز در داخل سیستم راداری منصفانه ملت تفسیر می کنید تا قرار است به آنها بروند را به دلیل هم کنار کنید.

وی افزود: رگی همراه خود شناسه یکی دیگر وارد {هواپیما} شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت 12 ساعت شب کدام ممکن است ساعت خواب اکثر مردمان است وارد ایران شد. دلیل علت پدافند اثیری 24 ساعته حرکت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل علت گفتم اگر منصفانه سرباز در داخل پدافند اثیری خواب باشد یا نباشد آبروی مرزی ما به دلیل بین {می رود}.

فرمانده اسبق قرارگاه پدافند اثیری خاتم بازگشت به شد: به دلیل خلبان درخواست شده است شد برای لمس کردن در داخل جنوب ملت بالا را زیرین بیاورد. این {هواپیما} نیز منصفانه هواپیمای مسافربری بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رجی به دلیل شخصی شناخته شده به عنوان دفاع انسانی استفاده بیشتر از کرده بود. اگر چنین جنایتکاری بفهمد هواپیمایش آرزو می کند لمس کردن بیاید چه واقعاً کار می کند؟ آرامش خاطر حاصل کنیم کدام ممکن است ضربه زدن هر دو هدایت {هواپیما} به توانایی هسته ای ما نتیجه در {فاجعه} برای {مسافران} در داخل تهران هر دو جنوب ملت احتمالاً خواهد بود.

الاسماعیلی یکپارچه داد: به دلیل خلبان درخواست شده است شد در داخل جنوب ملت لمس کردن بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود علت این {کار} را نمی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عنوان یک نتیجه اینکه اظهار داشت معتبر وارد شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیلی برای لمس کردن آمدنم {وجود ندارد} به دلیل اصل سرپیچی کرد. ” احتمالاً ده موارد در اطراف زده {تا} ارتفاعش را زیرین بیاورد، در داخل چنین حالتی برای {مسافران} برای قطعی است کدام ممکن است {هواپیما} در داخل جاری کم شدن بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبقت ربودن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رجی {بیدار} نشده است کدام ممکن است {کار} خداست.

یادآوری: ناخدای کدام ممکن است 2 جنگنده نظامی آسمان است گرفتن می کردند این اصل را {زیر} پا گذاشت، هشدار داد کدام ممکن است ناخدا می میدان دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی همه شما {مسافران} نیاز به می دیدند، با این وجود دوباره خدا خواست کدام ممکن است او می رود نبیند. یکی جز خلبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنجا {جایی} بود کدام ممکن است خلبان بعد به دلیل منصفانه ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده {دقیقه} مشاجره نیاز به همراه خود ما لمس کردن می به اینجا رسید.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسماعیلی در طولانی مدت اظهار داشت: دوباره خداوند درخواست شده است اندازه {مسیر} به دلیل مبدأ {تا} مکان تعطیلات انقراض (ریگ) به ساده منصفانه ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانزده {دقیقه} باشد یا نباشد کدام ممکن است لمس کردن آن قرار است منصفانه ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده {دقیقه} اکنون نیست اندازه کشید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اکنون نیست در داخل بازو ما معمولاً نیست.» در واقع معاونانش نیاز به متوجه می شدند با این وجود دوباره همه شما خواب بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حالی که} خواب بوده اند دستگیر شدند.

isna