آینه کردن – گفتگوی تلفنی همراه خود ولیعهد سعودی همراه خود پوتین


گفتگوی تلفنی ولیعهد سعودی و پوتین

کرملین به دلیل گفتگوی تلفنی ولیعهد سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور روسیه فقط در مورد مضامین مختلف به دلیل جمله اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، کرملین روز شنبه به دلیل تصمیم تلفنی «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه همراه خود «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است 2 طرف کسب اطلاعات در مورد اوکراین، یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات 2 ملت ذکر شد‌وگو کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل همکاری‌های سازنده احترام کردند. به دلیل «اوپک پلاس».

خبرگزاری روسی مکعب به نقل به دلیل کرملین معرفی شد کدام ممکن است محمد بن سلمان آغازگر این تصمیم تلفنی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل روشن سازی محتوای این ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تلفنی ذکر شد: موضوعاتی در داخل زمینه همکاری های دوجانبه در داخل زمینه های اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرون به صرفه مورد بحث و جدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی قرار گرفت. مشتاق مشترک برای رشد تا حد زیادی روابط دوجانبه سودمند بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلطه عربستان سعودی ابراز شد.

بر مقدمه این گزارش، {در این} تصمیم تلفنی، تجزیه و تحلیل مثبتی به دلیل همکاری در داخل کپک اوپک پلاس در تلاش برای اطمینان پایداری {بازار} بین المللی نفت صورت گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولیعهد عربستان به طور ویژه به موضوعاتی پرداختند. در داخل صحنه بین المللی به دلیل جمله اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن» را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر کردند.

کرملین در داخل اطلاعیه‌ای معرفی شد کدام ممکن است «ولادیمیر پوتین» خرس مدیریت مردمان عربستان، حلول ماه مبارک رمضان را به ولیعهد سعودی تبریک ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 طرف بر شکسته نشده تصمیم‌ها در داخل سطوح مختلف هماهنگی کردند.

پیشتر ولادیمیر پوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد بن سلمان در داخل {سوم} مارس همراه خود {یکدیگر} تصمیم گرفتند.

در داخل همین تصمیم تلفنی در داخل اوایل ماه مارس، ولیعهد سعودی به طور به صورت جداگانه همراه خود روسای جمهور روسیه {گفتگو} کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی ریاض را برای میانجیگری در داخل فاجعه مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کی یف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت به دلیل بهترین راه رفع سیاسی برای این فاجعه معرفی شد.

ولیعهد سعودی همراه خود تاکید بر حمایت ریاض به دلیل کل شما مشکل‌ها برای به مقیاس عقب فشار در داخل فاجعه اوکراین، آمادگی شخصی را برای میانجی‌گری بین اشخاص حقیقی ذینفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی به کل شما مشکل‌های بین‌المللی هدف به سمت یافتن بهترین راه‌رفع سیاسی معرفی شد.