آینه کردن – 13 قایق ماهیگیری در داخل بندر دیر غرق شدند


13 قایق صیادی در بندر دیر غرق شدند

مجید ابراهیمی در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود «ایلنا»، فقط در مورد خسارت وارده به قایق های صیادان بندر دیر در داخل پی هوای از حداکثر 25 فروردین ماه، ذکر شد: ممکن است در معرض خطر هستند.

وی شکسته نشده داد: وقتی پدیده خیزاب تعیین کنید خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به {مناطق} کم عمق ساحلی می رسد، بعدا می شکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاق به کشتی ها {آسیب} وارد می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل ابتدای 12 ماه {تا} در لحظه کدام ممکن است ابرهای سیاه در داخل آسمان است نمایان شد، شاهد عمق اقیانوس بودیم. جزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک.”

ابراهیمی در داخل {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه چند قبلی قایق صیادان {آسیب} دیده است؟ وی ذکر شد: بر ایده برآورد تعاونی صیادان در داخل مجموع به بیست و هشت فروند قایق {آسیب} دیده، 13 قایق غرق شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 15 قایق صیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چراغ های شناور ممکن است {آسیب} دیده است.

به مشاوره مدیر تعاونی صیادان دیرالدیر؛ نخست برخورد کردن درجه اقیانوس زبان محله ای به (توگیال) نامگذاری شده است به حدود 600 میلیون تومان به قایق های صیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دستگاه صیادان این بندر خسارت وارد کرد کدام ممکن است خوش شانس تلفات جانی در داخل پی {نداشت}.

وی افزود: بنیاد برکت به دلیل گروه تعاون صیادان درخواست شده است خسارات وارده به صیادان را تجزیه و تحلیل تنبل {تا} این نهاد راهی پیدا کند این خسارات را جبران تنبل.

مدیرعامل فقید تعاونی صیادان در داخل {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه بنیاد برکت به دلیل شناورهای {آسیب} دیده کدام ممکن است مجوز صید ندارند حمایت می تنبل؟ وی ذکر شد: بنیاد برکت آمادگی شخصی را برای جبران خسارات وارده به تمامی صیادان (فارغ از مجوز) معرفی شد. هزینه موتور سیکلت قایق به دلیل 200 {تا} 300 میلیون متغیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیگیران با بیرون کمک {نمی توانند} خسارت را جبران کنند.

ابراهیمی فقط در مورد توقف صید در داخل بندر دیر، خاطرنشان کرد: تعدادی از قایق در داخل بندر دیر تردد می کنند با این وجود به عنوان یک نتیجه {شرایط} جوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد از حداکثر، شناورها {نمی توانند} به اقیانوس بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حال حاضر} قایق ها به اقیانوس می توسعه. در داخل اقیانوس ماهیگیری می کنند بندر دیر متوقف شده است.»

وی تاکید کرد: بعید است بازهم دوباره شاهد فریادهای از حداکثر باشیم در نتیجه بادهای شمالی در داخل جاری وزش است، این جزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک همراه خود وزش بادهای جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه ابر در داخل آسمان است تحریک کردن می تواند باشد.

وی ذکر شد: سناریو آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای اقیانوس غیرقابل پیشگویی کردن است، معیشت ماهیگیران حساب کردن {شرایط آب و هوایی} اقیانوس دارد، ممکن است مجوز صید ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی اکتسابی {نمی کنند}.

ابراهیمی انواع شناورهای غیرمجاز را حدود 700 فروند برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: 290 صیاد بندر دیر سودآور به اخذ مجوز به دلیل گروه شیلات شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مشکل هستیم برای این صیادان نیز مجوز اکتسابی کنیم در نتیجه این امر احتمالاً. راه اندازی جایگزین های شغلی برای تا حد زیادی به دلیل 3000 {تا} 4000 نفر.

وی در نهایت به دلیل بهبود 50 درصدی کرایه حمل بنزین انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این بهبود هر سال کرایه بنزین موجب ناامیدی گروه صیادان شده است چرا کدام ممکن است این ماده موضوع باعث فصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتادگی خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} ممکن است شده است.