استقلال میلیاردها دلار آمریکا برای برگزاری لیگ بدهکار است


تجهیزات گلف استقلال در داخل ابتدای فصل به دلیل گروه لیگ تقاضا کرد کدام ممکن است {تبلیغات} محیطی را به شخصی تجهیزات گلف واگذار تدریجی.

{مدیران} تجهیزات گلف استقلال در نظر گرفته شده می کردند کدام ممکن است می توانند به دلیل این بهترین راه {درآمد} بیشتری برای تجهیزات گلف به ارمغان بیاورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} هفته سهم گروه لیگ به دلیل این {درآمد} را بپردازند با این وجود در داخل {شرایط} موجود تجهیزات گلف استقلال قابل انتساب به عدم صنوبر 30 میلیارد تومان به ایرانی {تبلیغات} محیطی لیگ {فوتبال} را به اشتراک بگذارید.

قابل اعتماد درودجار، سرپرست تبلیغات و بازاریابی گروه لیگ {فوتبال} ایران {در این} خصوص ذکر شد: امیدواریم {واسطه} تجهیزات گلف استقلال تا روز شنبه بدهی تمیز کردن با گروه لیگ صنوبر تدریجی.