افسران سابق آمریکا به دلیل بایدن می‌خواهند کدام ممکن است همراه خود {حذف} سپاه پاسداران ایران به دلیل لیست تروریسم مخالفت تنبل


تصویری آینه ای ایران

کنسولگری‌های بازتابی در افغانستان بسته شد، ایران سفیر افغانستان را فراخواند و مقامات سابق ایالات متحده از بایدن می‌خواهند که با حذف سپاه پاسداران ایران از فهرست تروریسم مخالفت کند.

“آینه کردن” – در داخل ساعات قبلی رسانه های مشهور خارج از کشور به دلیل تحولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای {مرتبط} همراه خود ایران بی اطلاع بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب قابل تاملی در موضوع امتیازات مشابه با ایران نوشتند، مشابه با پایگاه خبری المانیتور، وب خبری الجزیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاورمیانه. . پایگاه خبری شرق آی همراه خود موضوعاتی مشابه با ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنسولگری های آن خواهد شد. تعطیلی در داخل افغانستان، ایران فرستاده افغانستان را فراخواند، افسران سابق آمریکا به دلیل بایدن خواستند همراه خود {حذف} سپاه به دلیل لیست تروریستی مخالفت تنبل.

در داخل {زیر} به اختصار به بسیار مهم ترین مطالبی تخصصی ایجاد می کند 24 ساعت قبلی در داخل رسانه های مشهور خارج از کشور در موضوع ایران چاپ شده شده است ردیابی می کنیم.

المانیتور: ایران کنسولگری های شخصی در داخل افغانستان را می بندد

در داخل هفته های فعلی موجی ضد ایرانی در داخل افغانستان تعیین کنید گرفت می شود که در پایان به {حمله} به کنسولگری ایران شد.

المانیتور گزارش داد کدام ممکن است «ایران کنسولگری های شخصی در داخل افغانستان را پس به دلیل اعتراضات خشونت آمیز در داخل افغانستان می بندد».

وی شکسته نشده می دهد: پس به دلیل تخلیه فیلمی مبنی بر بدرفتاری همراه خود پناهجویان افغان در داخل ایران، افغان های زنده در جهت سفارت ایران در داخل هرات سنگ پرتاب کردند.

وی افزود: وزارت امور خارجه ایران همراه خود احضار این مقام طالبان در داخل تهران، اعتراض از حداکثر مناسب تمیز کردن با اعتراضات ضد ایرانی در داخل افغانستان معرفی شد.

کنسولگری‌های بازتابی در افغانستان بسته شد، ایران سفیر افغانستان را فراخواند و مقامات سابق ایالات متحده از بایدن می‌خواهند که با حذف سپاه پاسداران ایران از فهرست تروریسم مخالفت کند.

این مقام طالبان در داخل 12 آوریل گفتن کرده بود کدام ممکن است کنسولگری ایران بسته نرم افزاری خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی امور کنسولی به همان اندازه روزی کدام ممکن است طالبان ایمنی رادیکال کنسولگری های ایران را اطمینان کنند، به حالت افتادگی در داخل خواهد به اینجا رسید.

الجزیره: ایران فرستاده افغانستان را احضار کرد

{حمله} به کنسولگری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشانه ضد ایرانی در داخل افغانستان، ایران را به فراخواندن فرستاده افغانستان در داخل تهران برانگیخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماده موضوع به طرق مختلف در داخل رسانه های مختلف تصویری آینه ای داشت.

وب خبری الجزیره {در این} باره نوشت: ایران فرستاده افغانستان را پس به دلیل {حمله} به کنسولگری فراخواند.

ایران همچنان به دلیل طالبان می‌خواهد کدام ممکن است پس به دلیل حمله ها به تصویر‌های ایران، ایمنی را اطمینان کنند.

وی افزود: ایران فرستاده افغانستان در داخل تهران را ناشی از {حمله} به مقر ایران در داخل افغانستان پس به دلیل تخلیه کلیپی در داخل وب های اجتماعی مبنی بر ضرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شتم پناهجویان افغان در داخل ایران احضار کرد.

کنسولگری بازتاب در افغانستان بسته شد، ایران سفیر افغانستان را فراخواند و مقامات سابق ایالات متحده از بایدن خواستند با حذف سپاه پاسداران ایران از فهرست تروریسم مخالفت کند.

این وب خبری در داخل خاتمه گزارش داد کدام ممکن است کنسولگری ایران {در شهر} هرات روز دوشنبه همراه خود سنگ مورد {حمله} قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچم ایران {در حالی که} دوربین دیجیتال های امنیتی آسیب دیده شده بود به کوره کشیده شد.

خاورمیانه: افسران سابق آمریکا به دلیل بایدن خواستند همراه خود {حذف} سپاه پاسداران ایران به دلیل لیست تروریسم مخالفت تنبل.

{حذف} سپاه پاسداران ایران به دلیل چک لیست گروه های تروریستی آمریکا ماده موضوع بحث و جدال محافل داخل آمریکاست.

به گزارش میدل ایست آی، افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران امنیتی سابق آمریکا به دلیل بایدن می خواهند کدام ممکن است همراه خود {حذف} تروریست های سپاه پاسداران ایران به دلیل لیست مخالفت تنبل.

وی شکسته نشده می دهد: بیش به دلیل 70 کارشناس به بایدن مشاوره اند کدام ممکن است {حذف} سپاه پاسداران به دلیل چک لیست سیاه تروریسم جان شهروندان آمریکایی را خطر می تنبل.

وی افزود: امضاکنندگان در داخل نامه‌ای کدام ممکن است روز دوشنبه به کاخ سفید قرار داده کردند، {حذف} شناسایی سپاه پاسداران به دلیل لیست تروریستی را چراغ سبزی برای کشتن یانکی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حمله} به متحدان ممکن است دانستند.

کنسولگری‌های بازتابی در افغانستان بسته شد، ایران سفیر افغانستان را فراخواند و مقامات سابق ایالات متحده از بایدن می‌خواهند که با حذف سپاه پاسداران ایران از فهرست تروریسم مخالفت کند.

این پایگاه خبری به نقل به دلیل افسران سابق آمریکا معرفی شد کدام ممکن است خروج به دلیل لیست آن را به راه استراتژیک کوته بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مزیت سراسری آمریکا کشنده ای است.