انتقاد {مشارکت} کنندگان توییتر به دلیل ایلان {ماسک}


شکایت مشارکت کنندگان توییتر از ایلان ماسک

ایلان {ماسک} اخیرا همراه خود {خرید} 9.2 شانس به دلیل {سهام} توییتر به غیر زمینی ترین سهامدار این نمایندگی دوباره کاری شده است. با این وجود حالا سهامداران این نمایندگی به دلیل او می رود انتقاد کرده اند. سهامداران می گویند تاخیر {ماسک} در داخل ادعا مناسب {سهام} 9.2 درصدی شخصی در داخل {خرید} توییتر به کمیسیون بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا باعث شد قرار است به آنها بروند این ماده موضوع را نادیده بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سهام} شخصی را همراه خود هزینه کمتری بفروشند. ?

تصویری آینه ای –بر مقدمه این انتقاد، ایلان {ماسک} در داخل 14 مارس 73 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 486 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 938 سهم در داخل توییتر خریداری کرد کدام ممکن است قرار بود طبق رهنمودهای قانونی فدرال آمریکا به همان اندازه 4 آوریل ادعا شود، با این وجود این اتفاق در داخل 6 آوریل رخ داد. طبق رهنمودهای قانونی فدرال ایالات متحده آمریکا، افرادی که بیش به دلیل 5 شانس به دلیل {سهام} یک سازمان را خریداری می کنند نیاز به ظرف ده روز آن قرار است را به کمیسیون بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا گزارش دهند به همان اندازه سایر سهامداران نیز مطلع شوند.

در داخل نتیجه نهایی، {ماسک} توانست همراه خود تاخیر در داخل ادعا این خبر، {سهام} بیشتری را همراه خود قیمتی خیلی کمتر به خوب ارزش 156 میلیون دلار آمریکا خریداری تنبل. پس به دلیل ادعا عضو شدن در {ماسک} به این نمایندگی، هزینه {سهام} توییتر همراه خود 27 شانس بهبود به 49.97 دلار آمریکا در داخل {هر} سهم رسید. {مشارکت} کنندگان توییتر می گویند {ماسک} {خرید} {سهام} توییتر را همراه خود اظهارات فریبنده {پنهان} کرده است.

فوری پس به دلیل عضو شدن در به توییتر، {ماسک} منصفانه راهی که در آن اندازی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل مشتریان خواست کدام ممکن است دکمه تقویت توییت را به توییتر اضافه کنند. او می رود ممکن است همچنین توصیه بازسازی محل کار توییتر به پناهگاه بی خانمان ها را داد. او می رود قبلی روز پیش به دلیل عضویت در داخل هیئت مدیره توییتر خودداری کرد.