انعکاس – آتش سوزی در تاسیسات برق منطقه صنعتی رامات هوا، رژیم صهیونیستی/فیلم


دقایقی پیش آتش سوزی گسترده ای در تاسیسات اصلی زباله های حساس و خطرناک رژیم صهیونیستی رخ داد.

منطقه صنعتی رامات هواف محل استقرار 19 کارخانه شیمیایی رژیم صهیونیستی است.

در این منطقه از مواد خطرناک و استخرهای تبخیر استفاده می کنند که باعث ترشح مواد سمی و سرطان زا در خاک و آب می شود.