انعکاس – آیا آب مشترکان پرمصرف قطع می شود؟


به گزارش تسنیم، بختیاری، مدیرعامل آبفای تهران گفت: در حال حاضر مصرف آب در شهر تهران حدود 43 هزار لیتر در ثانیه است که زیاد و به نوعی برابر با مصرف تابستان است.

در صورت تداوم مشترکان پرمصرف، احتمال قطعی آب این شهروندان وجود دارد.