انعکاس – اطلاعیه شورای تامین سیستان درباره حوادث امروز زاهدان


اطلاعیه

شورای تامین سیستان و بلوچستان در اطلاعیه ای ضمن قدردانی از علما، معتمدین و مردم محتاط استان به ویژه گروه نظمیه مسجد مکی اعلام کرد:

در این اطلاعیه معاونت شورای تامین استان از مردمی که بصیرت استان و علما و معتمدین و بزرگان آن را دارند قدردانی می کنیم. پرونده های قضایی ویرانگر به سازمان های امنیتی

دبیرخانه سیستان و شورای امنیت بلوچستان، 6 آبان 1401