انعکاس – امام جمعه مشهد حق وتوی تصمیمات دولت را دارد!


احمد زیدآبادی، پژوهشگر سیاسی برنامه شیو از شبکه چهار سیما گفت: صدها نهاد در این کشور ساخته شده است که به نظام وابسته هستند و حق وتوی عملی را برای فعالیت ها، تصمیم گیری ها و تصمیم گیری ها به آنها می دهند. رفتار دولتمردان

آقای هاشمی رحمت الله علیه. دیگران را از خاتمی تا احمدی نژاد بیاورید اینجا و بپرسید چقدر آزادی عمل در سیاست دارید؟ حالا امام جمعه مشهد می تواند کل نظام حکومتی را وتو کند! این وتو خلاف قانون است.

اگر تصمیمات سیاسی ما توسط نیروهای امنیتی گرفته شود، مشکل دارد، فردی که رای مردم را می گیرد و رئیس دولت است، وقتی سیاستی را مطرح می کند، باید بتواند آن را اجرا کند. همه می گویند که نکرده اند.