انعکاس – جدیدترین رنگ آمیزی شهرهای کرونای کشور


رنگ آبی آسمان تاج ایران پر رنگ تر شد

تا روز جمعه 25 شهریور 1401، نقشه کرونای کشور قرمز رنگ شد و تنها 35 شهر دارای وضعیت نارنجی، 342 شهر دارای وضعیت زرد و 71 شهر دارای وضعیت آبی بودند.

بر اساس بیانیه وزارت بهداشت، نقشه کرونا کشور دوباره تغییر کرده و بر تعداد شهرهای آبی افزوده شده است.

بر این اساس، در حال حاضر تنها 20 شهر دارای وضعیت نارنجی هستند. علاوه بر این، 257 شهر با رنگ زرد و 171 شهر با رنگ آبی رنگ آمیزی شدند.

در هفته گذشته تعداد شهرهای آبی از 71 شهر به 171 شهر افزایش یافت.

شهر تهران هم حالت آبی داشت.