انعکاس – دستور رئیس قوه قضائیه برای برخورد با شورشیان نابردبار


محسنی آژه

غلامحسین محسنی آژه ای رئیس قوه قضائیه در گفتگوی جداگانه با دادستان کل کشور و مقامات قضایی دستور داد عوامل اصلی اغتشاشات و فتنه گران حرفه ای برای حفظ امنیت و زندگی روزمره مردم ساماندهی شوند. در مراحل نهایی و رسیدگی به پرونده های قضایی بدون تسامح و تعلل با آنها برخورد می شود و سرعت بخشیدن به آنها نیز افزایش می یابد.

آژه ای همچنین دستور داد در برخورد با عوامل انتشار اکاذیب و شایعات دقت شود.

برنا/