انعکاس – فحاشی پادشاه انگلیس پس از نوشتن تاریخ اشتباه!/ فیلم


جنجال جدید پادشاه انگلیس، خشم جوهر خودنویس است که او تاریخچه فحاشی خود را اشتباه تایپ کرد!

در ویدئوی جدیدی که توسط چارلز پادشاه انگلستان منتشر شده است، او مقاله ای در مورد بنای یادبود ملکه می نویسد. تاریخ را اشتباه نوشت و فحاشی کرد.

بعداً از پس دادن جوهر امضاش عصبانی شد و گفت: طاقت این لعنتی را که همیشه برایم می افتد ندارم!