انعکاس – محرومیت از معارف الهی از کلیه فعالیت های ورزشی


عرفان الهی احتمالا تا جلسه کمیته انضباطی 29 مهرماه از هرگونه فعالیت ورزشی فدراسیون کشتی محروم خواهد شد.

دبیر فدراسیون کشتی تاکید کرد: بر اساس تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون درباره این کشتی گیر تصمیم گیری خواهد شد.

عرفان الهی کشتی گیر تیم ملی کشتی آزاد دانشجویان به دلیل رفتارهای غیرقانونی تا جلسه کمیته انضباطی از هرگونه فعالیت ورزشی در کشتی محروم شد.