بازتاب – اخبار گران شدن نان صحت ندارد


اخبار گران شدن نان صحت ندارد

این خبرسازی در حالی است که آرد نانوایی‌ها و نان سنتی گران نشده است، اخبار منتشرشده درباره آرد صنایع و نان فانتزی است که به علت انحراف شدید یارانه آن اتخاذ شده است.

دولت در صورت هدفمندی آرد نان سنتی، یارانه آن را مستقیم به مردم خواهد داد و نان سنتی برای مصرف کننده نهایی گران نخواهد شد.

برنا/