بازتاب – خلاصه های سازنده مذاکرات وین


علی باقری در توئیتی نوشت: هفته گذشته در مذاکرات وین با طرف های مقابل تبادل نظر جدی و سازنده ای انجام شد.

هماهنگ کننده ایده های خود را برای جمع بندی بحث ها ارائه کرد.

ما همچنین ایده هایی برای خلاصه کردن گفتگوهایی داریم که به اشتراک گذاشته می شود، چه از نظر فرم و چه از نظر محتوا.