بازتاب – ساختمان مجاور گودال جبلی منحرف شد


ساختمان مجاور گودال جبلی منحرف شد

پس از بازدیدهای نظارتی پرسنلی از محلات، حمیدرضا حاجوی به منطقه چهار این منطقه رفت و ضمن بررسی وضعیت پروژه های اجرایی و آسیب شناسی سازمانی، اقدامات انجام شده برای امنیت بیشتر شهروندان را برجسته کرد.

شهردار منطقه یک با بیان اینکه گودال کوه پرخطری که مالک و پیمانکار بدون اخذ پروانه ساختمانی اقدام به خاکبرداری کرده اند، به دلیل عدم امنیت و خطر برای املاک اطراف با حکم قضایی تعیین تکلیف می شود. -منطقه پرخطر که ساختمان همسایه نیز تغییر جهت می دهد و با دستور دادستان باید ساختمان تخلیه و تخصیص داده شود.

وی با اشاره به وام 10 میلیارد تومانی برای رفع خطر از گودال ها خاطرنشان کرد: شهرداران مناطق باید با شناسایی و اعلام گودال های پرخطر با وام موجود، خطر را پر و رفع کنند.

حاجوی با ارزیابی گودال اژدر به عنوان یکی از دیگر خندق های پرخطر منطقه، گفت: گزارش رسمی اقدامات این گودال نیاز به بررسی نقادانه توسط معماری ساختمان تی سی دارد.

شهردار منطقه بررسی قنوات را به دلیل بحث چاه های خطرناک در دستور کار اداره صدور پروانه شهرستان قرار داد و گفت: باید یک مرحله دیگر به صدور پروانه اضافه شود و از مالک درخواست رسیدگی شود. از دفتر کانال ها و کانال ها

به گزارش مهر، وی بر آوردن ناظران متخلف، نصب غیرقانونی نیوجرسی در جلوی ساختمان ها، استفاده نکردن از معابر عمومی، حتی پی ریزی و مرتفع سازی مجتمع های ساختمانی تاکید کرد.