بازتاب – سرقت یک مرد آشنا و همدستانش از خانه یک تاجر


سرقت مرد آشنا و همدستانش از خانه یک تاجر

مهاجمان که تهدید به قطع انگشت تاجر کرده بودند با دیدن همسایه پشت در متواری شدند.

چند روز پیش مرد میانسالی هراسان با پلیس تماس گرفت و گفت: در خانه ام در نیاوران نشسته بودم که زنگ خانه به صدا درآمد. یکی از دوستان جدیدم تجاوز کرده بود، وقتی در را باز کردم به محض ورود او دو نفر که می گفتند دوست هستند با او وارد خانه شدند.

در حال خدمت به آنها بودم که ناگهان شخصی چاقویی را از جیبش بیرون آورد و زیر گلویم فرو کرد. نفر بعدی به کمکش آمد و هر دو مرا کتک زدند و دست و پایم را بستند و در یکی از اتاق ها حبس کردند.

تاجر میانسال گفت: آنها شروع به جستجوی داخل خانه کردند و وقتی چیز با ارزشی پیدا نکردند شروع به شکنجه من کردند و حتی با چاقو تهدید کردند که اگر نگویم انگشتانم را قطع خواهند کرد. همکاری کنند در نهایت ساعت گرانبهایم را به ارزش حدود 100 میلیون تومان که از اروپا خریده بودم به سرقت بردند.

زنگ نجات

شاکی ادامه داد: مردان خشن مرا کتک زدند تا دو کارت خودپردازم را پیدا کنند و رمزشان را به آنها بگویند، سپس با دستگاه پوزی که با خود آورده بودند، 100 میلیون تومان از کارت هایم برداشتند، اما تسلیم نشدند و به سمت بانک در آخرین دقایق صبرم لبریز شد ناگهان زنگ خانه به صدا درآمد. در آن زمان با یکی از همسایه ها قرار ملاقات گذاشتم، با اینکه هیچکس در را باز نکرد و همسایه ام نرفت اما این زنگ جانم را نجات داد و سارقان وحشت زده بلافاصله از خانه فرار کردند. به سختی دستم را باز کردم و کمک خواستم.

در پی این شکایت، پرونده سرقت در دادسرای ویژه تشکیل و تحقیقات برای دستگیری سارقان خشونت‌آمیز آغاز شد.

روزنامه ایران