بازتاب – معافیت مالیاتی برای بیمارستان ها و هتل ها


سازمان امور مالیاتی اعلام کرد بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم برای درآمد بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی و تفریحی تا 5 سال از تاریخ صدور مجوز، نرخ مالیات صفر محاسبه می‌کند.

حجت‌الله ملایاری، مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای به مدیرکل امور مالیاتی مودیان متوسط، از معافیت مالیاتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی غیردولتی گردشگری خبر داد.

بر اساس نامه فوق الذکر بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری غیردولتی که از ابتدای سال 1394 به موجب ماده 4 آیین نامه اجرایی مالیات های مستقیم از سوی وزارت بهداشت یا گردشگری پروانه بهره برداری اعطا شده است. قانون تا 5 سال از تاریخ صدور پروانه قابل استفاده بوده و در مناطق محروم دستگاه های ذیربط تا 10 سال از تاریخ صدور معاف از مالیات بوده و مالیات متعلقه با نرخ صفر محاسبه می شود. .

معافیت مالیاتی بیمارستان ها و هتل ها

مهر