بازتاب – نقشه کرونای کشور دوباره قرمز شد


آخرین آمار کرونا در کشور

تا پایان 29 مهر 1401 هیچ شهری در وضعیت ویروس کرونا قرمز نبود، در این میان 19 شهر نارنجی، 203 شهر زرد و 226 شهر آبی بودند. نقشه کرونا دوباره تغییر رنگ داده و 4 شهر قرمز شده اند.

بر اساس آخرین گزارش هفتگی وزارت بهداشت، تعداد استان های نارنجی از 19 استان به 26 استان، تعداد استان های زرد از 203 استان به 188 استان و تعداد استان های آبی از 226 استان به 230 استان افزایش یافته است. .

مهر/