بازتاب – کاهش شهرهای قرمز کرونا


در حالی که تعداد استان های دارای وضعیت قرمز از 130 استان به 78 استان کاهش یافته است، تعداد استان های دارای وضعیت نارنجی از 129 به 184 استان افزایش یافته است.

تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از 154 به 174 شهر افزایش یافت، در حالی که تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از 35 به 12 کاهش یافت. تهران هنوز نارنجی است.

مهر/