بازتاب – کشف ابر سیاهچاله عظیم توسط محققان ایرانی


کشف ابر سیاهچاله عظیم توسط محققان ایرانی

محققان فیزیک دانشگاه صنعتی شریف موفق به تشخیص انفجار پرتو گاما در حال عبور از نزدیکی سیاهچاله ای با جرم یک میلیون برابر جرم خورشید شدند.

زینب کلانتری; یک دانشجوی دکتری کیهان شناسی دانشگاه صنعتی شریف گفت: محققان ایرانی سیاهچاله ای کلان جرم را کشف کردند.

کلانتری اعلام کرد: محققان دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف با استفاده از داده های ماهواره ای فرمی توانستند “گمای انفجار” را که از نزدیکی سیاهچاله ای با جرم یک میلیون برابر خورشید عبور می کند، تشخیص دهند. انفجار پرتو گاما یک انفجار پرتو گاما است که از آن سوی کهکشان به ما می رسد.

این محقق دانشگاه صنعتی شریف گفت: ماهواره فرمی که در سال 2008 توسط ناسا به فضا پرتاب شد، انفجارهای گاما را ثبت می کند. همگرایی گرانشی برای این منفجر که از کنار سیاهچاله عبور می کند رخ داده است. بر اساس نظریه نسبیت عام اینشتین، اثر همگرایی گرانشی زمانی رخ می دهد که نور از اجسام سنگین عبور کند و مسیر نور منحرف شود.

وی ادامه داد: به دلیل همگرایی گرانشی، دو یا چند تصویر از یک منبع نوری تشکیل می شود. در این مطالعه بیش از 2000 داده انفجار گاما مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و محققین ایرانی زینب کلانتری، دکتر. سهراب راهور و دانشگاه صنعتی شریف دکتر شریف. دکتر رحیمی تبار از دانشکده فیزیک دانشگاه مسقط عمان. می تواند شواهدی از وجود این ابر سیاهچاله را نشان دهد.

کلانتری گفت: نتایج این تحقیق برای اولین بار در سال 2021 در مجله معتبر Astrophysical منتشر شد و نتایج تایید مجدد وجود این ابر سیاهچاله هفته گذشته در همین مجله منتشر شد.

تسنیم من