{بازگشت} ادعاهای عربستان با اشاره به میدان گازی آرش


بازگشت ادعاهای عربستان در مورد میدان گازی آرش

وزارت خارجه عربستان مدعی شد کدام ممکن است ریاض را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت به دلیل ایران درخواست شده است اند برای ایجاد مرزهای ژاپنی میدان نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازی مورد مناقشه آرش وارد مذاکره شود.

وزارت خارجه عربستان همراه خود صدور اطلاعیه ای ضمن تکرار ادعاهای شخصی در داخل خصوص میدان گازی آرش/درعا آرزو کرد مذاکره همراه خود ایران برای ایجاد مرزهای ژاپنی این جهان شد.

{در این} اطلاعیه مدعی شد کدام ممکن است ریاض را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت به دلیل ایران برای {گفتگو} {در این} مورد {دعوت} کردند با این وجود پاسخی به دلیل سوی تهران خریداری شده {نکردند}.

{در این} اطلاعیه حتی می تواند اعلام کردن شده است کدام ممکن است عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت حق دارند میدان گازی آرش را برای استفاده از به دلیل شخصی رشد دهند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، اين ادعاهاي غلط در حالي که به دلیل سوي عربستان تكرار شد كه سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه روز دوشنبه در داخل نشست خبري شخصی در داخل {پاسخ به} سوالي کسب اطلاعات در مورد هماهنگی كويت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در داخل خصوص نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین آرش. میدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی. رایزنی‌های فعلی همراه خود وزیر امور خارجه حاکی به دلیل آن قرار است است کدام ممکن است کشورمان {در این} زمینه به صراحت همراه خود همتای کویتی شخصی گفتن کرده است:

وزارت نفت شناخته شده به عنوان مرجع {تخصصی} به دلیل مشترک در دسترس بودن این میدان نفتی خبر داد. بین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت مرزهای بی حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزی ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است نیاز به ترسیم شوند. ایران گفتن کرده است کدام ممکن است در گذشته به دلیل تصمیم گیری مرز {نباید} به دلیل این دارایی ها استفاده از کرد. ما یادداشتی را به کویت فراهم کردن کرده ایم تخصصی ایجاد می کند آن قرار است تاکید شده است کدام ممکن است رهنمودهای قانونی ایران نیاز به {در این} زمینه حمایت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دارایی ها نیاز به به اشتراک گذاشته شود.

به گزارش ایسنا، الخطیب زاده شکسته نشده داد: کویت نیز برای ایجاد مرزها گفتن آمادگی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما این را مقدمه خوبی برای رایزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد وگوی هیئت های 2 ملت {در این} زمینه می دانیم.