بحران آب در ایران از دوران پهلوی!


اصلاحات ارضی پهلوی نه تنها به کشاورزی ایران لطمه زد، بلکه وضعیت آب ایران را نیز با بحران مواجه کرد. هزاران سال منابع آبی در ایران خشک شده است!

اصلاحات ارضی که از اوایل دهه 1340 در ایران به اجرا درآمد، زمین های کشاورزی وسیعی را از صاحبانشان گرفت و چنین شد: «برای اولین بار در تاریخ ایران زمین کوچک شده و مقیاس کشاورزی کوچک شده است. روستاها تقسیم شده اند و یک میلیون و 850 هزار و 65 درصد مساحت زمین آنها کمتر از 5 هکتار بوده و اکثر آنها حتی 2 هکتار وسعت داشته اند… نتیجه این است که … کشاورزی ایران آرام آرام در دهه 40 از حرکت باز ایستاد و توسط ایران در دهه 1950 یکی از بزرگترین واردکنندگان غلات از همه نوع بود و تبدیل به غذا شد، مثلاً واردات گندم از سال 1343 تا 1355 چهار برابر شد.

از این وضعیت کشاورزی؛ الان وضعیت آب چه شد؟ «ابوالحسن بهنیا» که وزیر راه در دوران اصلاحات ارضی بود، بعدها اذعان کرد: در نتیجه اصلاحات ارضی تقریباً مردم و کشاورزان نتوانستند مانند گذشته بال را باز نگه دارند. زیرا قنات یک کانال زیرزمینی است که هر سال نیاز به تعمیر دارد. اگر یک سال کار نکنی حجم آب قنات کم می شود و اگر چند سال ادامه پیدا کند قنات خشک می شود… کم کم آب قنات خشک می شود و به همین دلیل است. قنات بشدت آسیب دیده بود… بعد که کاری کردند، همه فکر کردند که سدهای بزرگ ساخته شود.

بسیاری از مردم اعتراف کردند که قنات هایی را که هزاران سال منبع آب بوده، در دوره اصلاحات ارضی و پس از آن در ایران تخریب کرده اند. غلامعلی فریور وزیر صنعت و معدن در آن زمان گفته بود: «نمی توان یک کشاورز دو هکتاری یک قنات را تعمیر کرد». بعد از چند سال قنات کاملا آسیب دیده و از بین می رود. مخصوصاً آن قنات را متروکه باید دانست… آنقدر خراب می شود که نمی شود کاری کرد. آن منطقه باید رها شود. کشاورز دو هکتاری قنات ساز نیست.