برای هزینه معامله بسته های اینترنتی همراه خود کمتر از بهبود موافقت می کنیم


رئیس سازمان تنظیم مقررات: حداقل افزایش قیمت بسته های اینترنتی را تصویب کردیم

رئیس گروه تغییر قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی همراه خود مقوله ای اینکه اپراتورها در میان معامله بسته های مقرون به صرفه قیمتی را کدام ممکن است خیلی کمتر به دلیل کمتر از هزینه در دسترس بودن می کردند {حذف} کرده اند، اظهار داشت: برای بهبود هزینه معامله بسته ها قوانین طاقت فرسا گیرانه ای را لحاظ می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافقت می کنیم. به کمتر از بهبود.”

به گزارش تسنیم، قابل اعتماد عباسی شاهکوه در داخل {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه چرا اپراتورها در داخل صورت اصلاح هزینه معامله بسته های اینترنتی {اطلاع رسانی} {شفاف} {نمی کنند}، افزود: در واقع ما در داخل گروه تغییر قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی اطلاعیه ای صادر کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {شفاف} سازی کردیم. تعیین جدیدی نخواهد بود کدام ممکن است بخواهیم {اطلاع رسانی} کنیم، با این وجود {با این وجود} به دلیل آن قرار است مطلع شدیم.

وی اظهار داشت: با اشاره به معامله بسته های اینترنتی هم اکنون در داخل جاری رهایی به دلیل معامله بسته های مقرون به صرفه هزینه هستیم با این وجود معامله بسته های {گران} هزینه فراهم کردن نشده است. در واقع قبول {داریم} کدام ممکن است {حذف} این معامله بسته های مقرون به صرفه هزینه باعث بهبود قیمت های افراد نیز می تواند باشد.

عباسی شکوه افزود: مصوبات گروه تغییر قوانین شبیه به فاز شخصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به به ممکن است {آزادی} حرکت بدهیم به همان اندازه بتوانند رقبا کنند. برای {حذف} معامله بسته ها نیاز به همراه خود این موافق باشیم، با این وجود برای بهبود هزینه معامله بسته ها رهنمودهای قانونی سختگیرانه ای {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمتر از بهبود موافقت می کنیم.

وی اظهار داشت: معامله بسته‌هایی کدام ممکن است {حذف} شده‌اند معمولاً معامله بسته‌هایی هستند کدام ممکن است {زیر} سقف هزینه در دسترس بودن می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانوناً این معامله بسته‌ها {نباید} به دلیل ابتدا فراهم کردن می‌شدند.

معاون وزیر ارتباطات افزود: اگر اپراتور بخواهد هزینه به دلیل کمتر از اصولاً شود، آرزو می کنیم فوری به {زیر} هزینه کمتر از برگردیم، اما چه زمانی هزینه خیلی کمتر به دلیل کمتر از هزینه مصوب را بخواهند، نمی گوییم کدام ممکن است به دلیل کمتر از هزینه بیشتر برود. با این وجود به دلیل آنجایی کدام ممکن است هزینه {زیر} زمین است، {بازار} در داخل جاری رقبا است.

عباسی شکوه اظهار داشت: ً اقدامات این سه 12 ماه فرم تنبیه برای اپراتورها بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون زمان این مجازات تمام شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد بودیم برخی اپراتورها معامله بسته های {زیر} زمین را به دلیل ثبت معامله بسته های شخصی {حذف} کردند.

وی اظهار داشت: در داخل بررسی کردن ها یکی از آنها در نظر گرفته اپراتورهای تلفن همراه نصب شده یکی از آنها در نظر گرفته مصوبات ما را رعایت {نکرد} کدام ممکن است فوری آن قرار است را به هزینه زودتر برگرداندیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی تنظیمات در داخل چارچوب مصوبه بود.

چون آن است رئیس گروه تغییر قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات wi-fi دانستن درباره گذشته تاریخی اصلاح تعرفه تلفن همراه نصب شده اظهار داشت: این ماده به عنوان یک نتیجه اینکه مورد تایید گروه تغییر قوانین است ممکن است بخواهید تایید ستاد تغییر {بازار} دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولت ممکن است. {هر} وقت قوانین {بازار} صادر شد ستاد موافقت کرد.»