برخورد انتقادی همراه خود کم فروشان نان


مهدیه سادات موسوی

برخورد انتقادی همراه خود کم فروشان نان

سرپرست همه بررسی کردن وزارت جهاد کشاورزی معرفی شد: ظرف ۳ ماه قبلی ۱۵۰۰ {پرونده} کم فروشی نان به گروه تعیزات حکومتی قرار داده شده است.

تصویری آینه ای