برندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازندگان مبارزه {طولانی} اوکراین؛ بازیگر در سراسر جهان عجیب ترین دریافت کرد مبارزه {کیست}؟


طولانی شدن جنگ در اوکراین

مبارزه در داخل اوکراین مداوم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالات نوک آن قرار است مطمئن معمولاً نیست. {طولانی} شدن مبارزه باعث بهبود گمانه زنی در موضوع برندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازندگان شد. اگرچه هماهنگی کل در موضوع دریافت کرد شدن هر دو باخت برخی بازیگران ممکن است وجود داشته باشد، با این وجود در داخل برخی مکان های بین المللی این ماده پیشرفته تر است.

آینه کردن– بیش به دلیل 50 روز به دلیل تحریک کردن مبارزه روسیه علیه اوکراین می گذرد. اگرچه باقی مانده است آمار دقیقی به دلیل مبارزه به راحتی در دسترس است معمولاً نیست، با این وجود تخمین زده می تواند کدام ممکن است تاکنون کمتر از 46000 نفر کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید 11 میلیون نفر آواره شدند. حدود 1800 ساخت ویران شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دید به 600 میلیارد دلار آمریکا به دلیل دارایی های پایه ویران شد.

روسیه تا به امروز نتوانسته هیچ دستاورد سیاسی خاصی به دلیل مبارزه به انگشت آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای نیروی دریایی آن قرار است قیمت سنگینی را به در کنار داشته است. اگرچه آیا بسیاری از – اگر 9 همه شما – زیرساخت های نیروی دریایی اوکراین در داخل حمله ها نیروی دریایی روسیه نابود شده است، تحلیلگران فقط در موردً موافق هستند کدام ممکن است نقاشی روسیه همراه خود آنچه به دلیل {قابلیت} های نیروی دریایی “امکانات های عظیم” پیش بینی می شود قابل توجه راه است.

به دلیل تحریک کردن عملیات نیروی دریایی روسیه، علاوه بر این پیش‌سوراخ بینی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل‌های معرفی شده در موضوع موضوعاتی کدام ممکن است مستقیماً همراه خود مبارزه شرح داده می شود (مشابه با پیامدهای آن قرار است، تکنیک‌های روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه پیچاندن به آن قرار است)، پیامدهای درازمدت مبارزه اوکراین بر بین‌المللی پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید برندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازندگان مورد مشاهده مشاوران قرار گرفته است.

اگرچه تصمیم گیری برندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازندگان عالی مبارزه با بیرون در نظر داشتن پیامدهای سریع آن قرار است ساده معمولاً نیست، با این وجود استدلال اینکه بازنده عمده {طولانی} شدن مبارزه روسیه است، احتمالاً چندان دشوار است معمولاً نیست.

به دلیل سوی نه، احتمالاً بتوان عجیب ترین دریافت کرد مبارزه را ناتو دانست. پس به دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ناتو همراه خود فاجعه شناسه مواجه شد. دردسر‌ها برای دوباره کاری گروه بین‌المللی به 1 نیروی پلیس بین المللی به بازوی نیروی دریایی گروه ملل شکست خورده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اختلافات میان رهبران ناتو دامن می‌زند.

{حمله} روسیه به اوکراین بر {اهمیت} نگه داشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش این گروه در داخل کشورهای ecu تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه آن قرار است را شناخته شده به عنوان مانعی عظیم به سمت {اهداف} به اصطلاح رشد طلبانه روسیه در داخل قبال اروپا تثبیت کرد. تعیین قاطعانه سوئد برای اتصال به ناتو، کدام ممکن است فنلاند ممکن است به طور اضافی برای آن قرار است دردسر تنبل، یکی از آنها در نظر گرفته عجیب ترین دستاوردهای نظامی در داخل 12 ماه های جدیدترین تلقی می تواند. با این وجود، اوکراین ممکن است به طور اضافی به هیچ وجه به این گروه بپیوندد.

اتحادیه اروپا را می توان بازیگر یکی دیگر دانست کدام ممکن است کمتر از در داخل نیاز به مدت زمان یکی از آنها در نظر گرفته فاتحان مبارزه اوکراین محسوب می تواند. اتحادیه ای کدام ممکن است به دلیل عالی سو در نتیجه خروج {انگلیس} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سوی نه در نتیجه افزایش گردش های راست افراطی در داخل اروپا همراه خود مشکل های شدید مواجه شده بود، موارد نه توانست نزدیکی بالایی را در داخل بین اعضای شخصی تخصص تنبل. پس به دلیل تحریک کردن عملیات نیروی دریایی روسیه علیه اوکراین.

مبارزه اوکراین همراه خود تحریک کردن دلخوری کردن های پایه در موضوع ایمنی اروپا، «شناسه ecu» را افزایش کرد. موضوعی کدام ممکن است احتمالاً ممکن است عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه اتحادیه اروپا را به سمت نهادهای سراسری کشورهای عضو افزایش تنبل. با این وجود برای نشان دادن این اعلام کردن نیاز به انتظار برای {نتایج} آخرین انتخابات فرانسه بود.

ممکن است همچنین، هزینه بالای نشاط، تولیدکنندگان نفت سراسر جهان گسترده را در میان بسیاری برندگان مبارزه اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {طولانی} شدن آن قرار است مکان ها. در داخل بلندمدت، افزایش مشتاق کشورهای ecu برای به کاهش وابستگی به واردات نشاط به دلیل روسیه به نفع سایر تولیدکنندگان است.

علاوه بر این این تحلیل‌ها، به تذکر می‌رسد کدام ممکن است بحث و جدال در موضوع برندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازندگان در داخل مبارزه اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {طولانی} شدن آن قرار است در موضوع چین پیشرفته‌تر می‌شود. {در حالی که} تأثیرات مبارزه اوکراین بر چین احتمالاً احتمالاً بیشترین {تأثیر} را بر بلند مدت پوشش بین‌الملل ممکن است داشته باشد.

برخی تحلیلگران بر این باورند کدام ممکن است روسیه در مورد تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف سیاسی در داخل نتیجه نهایی مبارزه اوکراین، وابستگی بیشتری به چین ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد پکن در داخل محاسبات استراتژیک مسکو را بهبود می دهد. در داخل نتیجه نهایی، چه روسیه به {نتایج} خوب در داخل اوکراین انگشت یابد هر دو 9، مبارزه اوکراین به نفع چین است.

علاوه بر این این، این گروه به دلیل تحلیلگران، مناقشه آمریکا در داخل اروپای ژاپنی، هرچند نیاز به، را مانع شدن هدف اصلی آن قرار است بر آسیای ژاپنی می‌دانند. این به نفع چین است.

به دلیل سوی نه، گروهی نه به دلیل تحلیلگران بر این باورند کدام ممکن است چین اگرچه رویکرد تجدیدنظرطلبانه به نظام بین‌الملل کنونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد آمریکا در سیاره دارد، با این وجود به دلیل هرگونه تنظیم پایه‌ای {در این} نظام اجتناب می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادیکالیزه شدن روابط بین‌الملل را نمی‌بیند. . به نفع او می رود

بر این مقدمه، مبارزه اوکراین شناخته شده به عنوان عاملی کدام ممکن است تحولات در سراسر جهان را در جهت افراط گرایی سوق می دهد، {نمی تواند} به نفع چین باشد یا نباشد.

رادیکالیزه شدن دیپلماسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خم شدن به روابط مبارزه خنک به دلیل جمله موضوعاتی است کدام ممکن است احتمالاً به نفع هند نباشد.

هند شناخته شده به عنوان عالی امکانات نوظهور کدام ممکن است در میان آن قرار است در داخل بلند مدت در دید شناخته شده به عنوان ابرقدرت راه اندازی شد می شوند، به دلیل عالی سو متحد استراتژیک آمریکا در داخل آسیا بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سوی نه روابط نیروی دریایی عظیم ای همراه خود روسیه دارد. افراط گرایی در داخل روابط غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه استرس بر دهلی نو را برای «امکان آخرین» بهبود می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع آن قرار است را برای مانورهای دیپلماتیک {محدود} می تنبل.

در داخل تحلیل آخرین نمی توان عملکرد رهبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین گیرندگان را در داخل بهره مندی از گزینه ها، توجه {محدودیت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} مشکل هایی کدام ممکن است مبارزه اوکراین برای کشورهایشان راه اندازی می تنبل نادیده گرفت. آنچه کدام ممکن است مکان دریافت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنده در داخل مبارزه اوکراین را تصمیم گیری می تنبل، کمتر از {تا حدی} به انتخاب ها سران مکان های بین المللی وابسته است.