بهبود هزینه مناسب تخلیه نفت ایران به آسیایی ها


وزارت نفت معرفی شد.

ایران قیمت رسمی فروش نفت به آسیایی ها را افزایش داد

بر مقدمه گفتن وزارت نفت، هزینه نفت آرام، با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت نپخته در بازار در داخل ماه آوریل به آماده سازی 9.20 دلار آمریکا، 7.95 دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 8.05 دلار آمریکا افزایش یافته به همین دلیل معمول هزینه نفت عمان/دبی بود.

هزینه {هر} بشکه نفت نپخته آرام ایران در بازار در داخل اردیبهشت ۹ دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ عرف، هزینه نفت نپخته با کیفیت صنعتی ایران ۷ دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵ عرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه نفت نپخته سوزانده شده ۸ دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ عرف اصولاً به همین دلیل آوریل بود. آوریل-مه).

معمول هزینه نفت عمان/دبی، هزینه الهام نفت نپخته در داخل غرب آسیا است.

افزایش قیمت رسمی فروش نفت ایران به آسیایی ها

ایران هزینه تخلیه نفت نپخته آرام شیرینی خارج از آن شمال غرب اروپا را افزایش یافته به همین دلیل هزینه نفت نپخته برنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه نفت نپخته با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوزاندن {در این} {بازار} خیلی کمتر به همین دلیل هزینه نفت نپخته برنت است.

به گزارش مهر، آرامکو عربستان پیشتر گفتن کرده بود کدام ممکن است هزینه مناسب تخلیه نفت نپخته آرام شخصی را برای در دسترس بودن به خریداران آسیایی در داخل ماه می بهبود اطلاعات است.