تصویری آینه ای – اتحادیه اروپا ماموریت شخصی را در داخل عراق انتشار اطلاعات است


اتحادیه اروپا ماموریت خود در عراق را تمدید کرد

دارایی ها خبری گزارش دادند کدام ممکن است اتحادیه اروپا ماموریت مشورتی امنیتی شخصی را انتشار اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای امنیتی عراق را برای حمایت به همین دلیل زیرساخت های این ملت به همان اندازه 2 12 ماه نه نیز جای می دهد می تواند.

به گزارش روزنامه فرامرزی القدس العربی، شورای اتحادیه اروپا در داخل اطلاعیه ای معرفی شد کدام ممکن است حضور مستشاران امنیتی شخصی در داخل عراق را برای افزایش اصلاحات در داخل زیرساخت های امنیتی این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی افزایش آن قرار است تمدید کرده است. قرار است به آنها بروند به همان اندازه آوریل 2022.

بر مقدمه ابزار ادعا شده زودتر، حضور این مستشاران در داخل 30 آوریل بلند مدت در نهایت به پایان می رسد، با این وجود اعضای اتحادیه اروپا پس به همین دلیل رایزنی همراه خود پیشرفته ترین و پیشرفته ترین عراق تعیین گرفتند مدت زمان این ماموریت را برای 2 12 ماه نه تمدید کنند.

در داخل اطلاعیه ای به شورای اتحادیه اروپا آمده است: «کشورهای عضو موافق هستند کدام ممکن است عراق اکنون به حمایت بیشتری می خواهد.

بر مقدمه این اطلاعیه، شورای مشورتی اتحادیه اروپا به فراهم کردن توصیه های استراتژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناسی تقریباً در مورد اجرای {جنبه} های غیرنظامی ابزار اصلاحات امنیتی عراق شکسته نشده خواهد داد.

محل کار مرکزی شورای مشورتی اتحادیه اروپا در داخل بغداد، پایتخت عراق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفتری در داخل اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق دارد.

شورای اتحادیه اروپا {در این} اطلاعیه معرفی شد: ماموریت قرار است به آنها بروند پشتیبانی به عراق برای تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود تکنیک ایمنی سراسری است. این الگو شیفته تعداد اندکی به همین دلیل شرکای در سراسر جهان حمایت می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جای می دهد چندین بخش به همین دلیل جمله حمایت به همین دلیل اصلاحات نهادی، درگیری با جرایم گروه یافته، درگیری با فساد، ایمنی به همین دلیل ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث ملت، {مدیریت} مرزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیری با تروریسم است.

هیئت مشورتی به افسران محل های کار توصیه ایمنی سراسری، وزارت ملت، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر آژانس هایی تخصصی ایجاد می کند زمینه غیرنظامی عراق {کار} می کنند، توصیه می دهد.

به گزارش ایسنا، شورای مشورتی اتحادیه اروپا ماموریت شخصی را در داخل 16 اکتبر 2017 در داخل {پاسخ به} تقاضا پشتیبانی به همین دلیل سوی عراق تحریک کردن کرد.