تصویری آینه ای – ایلان {ماسک} توییتر را خریداری کرد/ منصفانه تصاحب شیرینی


ایلان ماسک توییتر را خریداری کرد/ یک تصاحب شیرین

بر ایده گزارش‌های چاپ شده شده توییتر نتوانست به سمت هدایت‌های وسوسه‌کننده ایلان {ماسک} مقاومت بیاورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا ثروتمندترین شخص جهان {مالک} مطمئناً یکی عظیم‌ترین وب‌های اجتماعی دنیا شده است.

تصویری آینه ای -پیش به دلیل این ایلان {ماسک} حدود 9.2 شانس به دلیل {سهام} نمایندگی توییتر را خریداری کرد. در داخل شکسته نشده توییتر معرفی شد ایلان {ماسک} شناخته شده به عنوان منصفانه سرپرست سطح 2 در داخل توییتر ورزش داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیریت} وی به همان اندازه نشست 12 ماه 2024 {سهام}‌داران این نمایندگی شکسته نشده خواهد کشف شد.

بر این ایده ایلان {ماسک} به همان اندازه روزی کدام ممکن است عضوی به دلیل هیئت مدیره توییتر باشد یا نباشد، نمی‌توانست اصولاً به دلیل 14.9 شانس {سهام} این نمایندگی را خریداری تدریجی. وی پس به دلیل آن خواهد شد تقاضا توییتر برای عضویت در داخل هیئت مدیره‌ این وب اجتماعی را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل آن خواهد شد بود کدام ممکن است شنیده ها شد کدام ممکن است ثروتمندترین شخص دنیا آرزو می کنند تصاحب توییتر است. {مدتی} پس به دلیل آن خواهد شد، ثروتمندترین شخص جهان هدایت {خرید} فشرده توییتر را مطرح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا پس به دلیل اتفاقات مختلف، آخر {ماسک} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیات مدیره این وب اجتماعی بالا مبلغ در دید به 44 میلیارد دلار آمریکا به هماهنگی رسیدند.

{ماسک} دانستن درباره نحوه تامین هزینه مربوطه‌های {خرید} توییتر ادعا کرده کدام ممکن است 25.5 میلیارد دلار آمریکا رهن می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 21 میلیارد دلار آمریکا هم به دلیل سرمایه‌های سفارشی خودش هزینه مربوطه خواهد کرد. بعد از همه مشاوران معتقدند کدام ممکن است رهن ۲۵ میلیارد دلاری ایلان {ماسک} هر سال منصفانه میلیارد دلار آمریکا به هزینه مربوطه‌های توییتر اضافه می‌تدریجی کدام ممکن است یادآور ۲۰ شانس به دلیل همه {درآمد} هر سال این {شرکت است}.

ادامه دارد مطمئن معمولاً نیست کدام ممکن است {ماسک} چه خوابی برای توییتر دیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بلند مدت نیاز به انتظار چه تغییراتی {در این} وب اجتماعی باشیم. در میان مشتریان سرزنده در داخل توییتر به دلیل این اقدام ایلان {ماسک} انتقاد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهارات وی را به گروه ملل را بازنشر کرده‌اند. پیش به دلیل این ایلان {ماسک} در داخل پاسخ این است تقاضا گروه ملل مشاوره بود کدام ممکن است اگر این گروه ابزار دقیقی دانستن درباره نحوه بهره مندی از این پول نقد را به او می رود نماد دهد، حاضر است 6 میلیارد دلار آمریکا برای پیچاندن به {گرسنگی} روی زمین را تیز کردن تدریجی.

علی‌رغم فراهم کردن این ابزار به دلیل سوی گروه ملل به ایلان {ماسک} با این وجود وی تا به امروز مالی به این گروه تیز کردن نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون 44 میلیارد دلار آمریکا برای گرفتن توییتر هزینه مربوطه کرده‌ است.