تصویری آینه ای – تأمین مقدار بیش از حد از تخم خروس در داخل ملت / تخم خروس در داخل انگشت کشاورزان


قیمت تخم مرغ نیز کاهش یافته است

ناصر نبی پور، رئیس اتحادیه خروس‌های تخم‌گذار تهران اظهار داشت: تأمین تخم‌خروس در داخل ملت مقدار بیش از حد از خواستن {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیاز به {اجازه} صادرات {مازاد} تخم‌خروس را بدهد.

ناصر نبیبور دانستن درباره هزینه زیرین تخم خروس اظهار داشت: روزی کدام ممکن است هزینه تخم خروس به دلیل هزینه مصوب اصولاً می تواند باشد، مسئولان به دلیل ترکیه تخم خروس ۴۲۰۰ تومانی وارد می کنند هر دو برای واحدهای مرغداری جریمه می کنند، با این وجود همانطور که صحبت می کنیم هزینه تخم خروس حدود ۳۵۰۰ تومان است. به دلیل قیمت مصوب هیچ خبری به دلیل مسئولان نباید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل خواب خرگوشی هستند.

رئیس هیئت مدیره صفحه بحث لایه های استان تهران افزود: هزینه مصوب {هر} کیلو تخم خروس 18 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 تومان است کدام ممکن است همانطور که صحبت می کنیم به خیلی کمتر به دلیل 15 هزار تومان رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوب و دنج شدن هوا بلعیدن تخم خروس گاز می گیرد، {در حالی که} بلعیدن تخم خروس گاز می گیرد تقاضا در داخل ماه رمضان نیز گاز می گیرد، متعاقباً در داخل {شرایط} موجود همراه خود {مازاد} تخم خروس مواجه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخم خروس در داخل انگشت مرغداران مانده است.

نبیبور تاکید کرد: هر روز حدود 3000 تن تخم خروس در داخل ملت تأمین می تواند باشد کدام ممکن است ناشی از اینکه تخم خروس ناشی از هزینه صحیح گزینه جایگزین برای سایر کالا پروتئینی در داخل سبد غذایی خانوارها شده بود، بلعیدن می شد با این وجود همانطور که صحبت می کنیم بلعیدن به 2600 به همان اندازه 2700 تن رسیده است. همراه خود 300 هزار به همان اندازه 400 هزار تن {مازاد} مواجه است.

نبیبور افزود: پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نیاز به {اجازه} صادرات تخم خروس را بدهد، در واقع صادرات به این سادگی نباید باشد، در نتیجه همراه خود رقیبی مشابه با ترکیه مواجه هستیم کدام ممکن است بر بازارهای بین المللی مسلط شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به {در این} بازارها پیروز شویم.