تصویری آینه ای – {حمله} معتاد افغان به مردمان همراه خود سلاح خنک


حمله معتاد افغان به مردم با سلاح سرد

 دقایقی در گذشته در داخل قلمرو فلاح تهران منصفانه معتاد متجاهر افغان کدام ممکن است همراه خود {انگیزه} مطمئن نیست همراه خود سلاح خنک به مردمان {حمله} می کرد همراه خود شلیک گلوله پلیس به همین دلیل انگشتان پا در داخل به اینجا رسید.

بعد به همین دلیل {ظهر} همانطور که صحبت می کنیم گزارش {حمله} مسلحانه یک نوجوان افغان در داخل اصل {کار} ماموران کلانتری 149 امامزاده حسن قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری ماموران برای معامله با به ماده موضوع در داخل محل حاضر شدند.

گزارش مقدماتی حاکی به همین دلیل آن خواهد شد بود کدام ممکن است شخص نوجوان همراه خود {انگیزه} مطمئن نیست همراه خود شاگرد منصفانه تعویض روغنی نگران شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل تخریب منصفانه {خودرو}، {برهنه} شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسیر درست {حرکت} شخصی در داخل جاده ایجادد {درگیری} کرده است.

{در حالی که} به نظر می رسد این شخص به مخدر شیشه عادت دارد، به اشخاص حقیقی {حمله} می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموران پلیس همراه خود اخطارهای کلامی سودآور به مدیریت نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ناچار یکی در همه ماموران به پای این شخص شلیک کرد کدام ممکن است علیرغم رعایت قوانین به کارگیری مقررات بهره مندی از سلاح با این وجود نوجوان افغان در داخل بیمارتسان به دلیل خونریزی جان شخصی را به همین دلیل کف دست داد.

معامله با به این {پرونده} در داخل بخش دوم دادسرای زندان تهران در داخل اصل {کار} بازپرس وهابی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان بررسی کردن برای اطمینان از نحوه شلیک در داخل محل حاضر هستند.

همراه خود اصل بازپرس {پرونده} اقدامات قضایی اجباری مشارکت در احتمالاً خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسد به پزشکی قابل اعتماد منتقل شده است.

رکنا/