تصویری آینه ای – خواه یا نه در وضعیت ضعیف سلامتی پرسپولیسی به پکان می رسد؟


پرسپولیس مجروح به بکان می رسد؟

نیروی کار پرسپولیس پس به دلیل روزهای شل شدن به دلیل روز قبل از امروز در داخل حالی روال تمرین شخصی را در داخل ورزشگاه شهید کاظمی تحریک کردن کرد کدام ممکن است فرشاد فرجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وحید امیری 2 شرکت کننده تاثیرگذار این نیروی کار قابل انتساب به مصدومیت در داخل سطوح ترتیب دادن سرخپوشان غایب بوده اند.

دکتر علیرضا واقعیت، ارائه دهنده خدمات بهداشتی نیروی کار پرسپولیس کسب اطلاعات در مورد مصدومیت فعلی فرشاد فرجی اظهار داشت: این شرکت کننده همچنان {نمی تواند} در داخل روال تمرین پرسپولیس حضور پیدا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس تذکر کادر پزشکی خرس مداوا قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرجی به روال تمرین باز می گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} دیدار حضور می تواند داشته باشد. حدود سه هفته.” در داخل پایین ورزشی زمان می برد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به {پرونده} فعلی وحید الامری نیز ارائه دهنده خدمات بهداشتی سرخپوشان اظهار داشت: سناریو وحید الامری خیلی شبیه فرجی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان نیاز به چند قبلی هفته روال تمرین شخصی را {زیر} تذکر کادر پزشکی یکپارچه دهد.

ارائه دهنده خدمات بهداشتی معالج پرسپولیس اظهار داشت: {در حال حاضر} هیچ عامل مطمئن نباید باشد با این وجود تمام دردسر شخصی را می کنیم به همان اندازه این 2 شرکت کننده را به ورزشی مقابل اسپند بیاوریم.