تصویری آینه ای – {درآمد} اتحادیه اروپا به دلیل واکسن کرونا به دلیل ۱۲ میلیارد یورو فراتر سر خورد


درآمد اتحادیه اروپا از واکسن کرونا از ۱۲ میلیارد یورو فراتر رفت

اداره آمار اتحادیه اروپا “یورواستات” اعلان کرد کدام ممکن است این نهاد در داخل 12 ماه قبلی مانند هفت میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ میلیون یورو واکسن کرونا وارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این ۲۰ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ میلیون یورو واکسن کووید – ۱۹ صادر کرده کدام ممکن است به دلیل آن قرار است ۱۲ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ میلیون یورو {مازاد} اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درآمد} داشته است.

به گزارش ایرنا؛ آمار یورواستات نمایشگاه ها کدام ممکن است واردات واکسن ۲۷ عضو این نهاد در داخل ۲۰۲۱ {عمدتا} به دلیل سوئیس همراه خود ۶۵ شانس، آمریکا همراه خود ۲۹ شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین همراه خود سه شانس {بوده است}.

عظیم ترین واردکننده واکسن های کووید – ۱۹ در میان بسیاری اعضای این نهاد در داخل 12 ماه قبلی آلمان همراه خود ۳۰ شانس سهم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل آن قرار است اسپانیا همراه خود ۲۱ شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلژیک همراه خود ۱۴ شانس قرار داشته اند.

اتحادیه اروپا در داخل 12 ماه قبلی میلادی مانند ۲۰ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ میلیون یورو واکسن صادر کرده کدام ممکن است مکان تعطیلات نخست آن قرار است ژاپن همراه خود ۲۱ شانس، {انگلیس} همراه خود ۱۴ شانس، کره جنوبی همراه خود ۶ شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه همراه خود 5 شانس {بوده است}.

آمار یورواستات می گوید کدام ممکن است بلژیک همراه خود ۶۱ شانس، بهترینها جایگاه را در میان بسیاری کشورهای صادر کننده واکسن عضو اتحادیه اروپا، در داخل اختیار داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس آن قرار است آلمان همراه خود ۲۱ شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپانیا همراه خود ۱۱ شانس قرار داشته اند.

بر مقدمه تجزیه و تحلیل های دانشکده جان هاپکینز آمریکا؛ به دلیل هنگام تحریک کردن همه شما گیری بین المللی ویروس کرونا در داخل ۲۰۱۹ بیش به دلیل ۱۱ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ میلیون واحد واکس تزریق شده، شمار قربانیان به ۵۰۷ میلیون تن رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به دلیل ۶ میلیون نفر جان شخصی را به دلیل بازو اطلاعات اند.

این آمار حاکیست کدام ممکن است کشورهای آسیایی به جز ژاپن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره جنوبی همراه خود سهم ۲۴ درصدی، حیاتی ترین مکان تعطیلات محموله های صادراتی اتحادیه اروپا بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریتانیا نیز به سازماندهی ۲۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ شانس واکسن‌های صادراتی اتحادیه اروپا را خریداری کرده‌اند.