تصویری آینه ای – راهکارهایی جلب توجه برای به مقیاس عقب بلعیدن پلاستیک


راهکارهایی جالب برای کاهش مصرف پلاستیک

امروزه ما در داخل رسانه ها شاهد بهبود روز افزون آمار پلاستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرات آن خواهد شد بر تنظیم زیست هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به احاطه شخصی مورد توجه قرار گرفت کنیم به نظر می رسد مانند است در داخل در همه مکان ها اعم به همین دلیل توالت، بازار مواد غذایی، رستوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاستیک ممکن است وجود داشته باشد. {در این} صورت می توان دنیای آزاد پلاستیک ها را تصور کرد.

با این وجود، اقدامات انواع وجود دارد به همان اندازه بتوان بلعیدن پلاستیک را در داخل بارهای {مناطق} به مقیاس عقب داد. دلیل چه چیزی مسئول چه چیزی بود {در این} نیمه لیستی ارائه شده است به همان اندازه بتوان به همین دلیل این طریق بهره مندی از پلاستیک را در داخل سبک زندگی به مقیاس عقب داد.

برای سلامت تنظیم زیست به همین دلیل این راهکارها برای به مقیاس عقب بلعیدن پلاستیک بیشترین استفاده را ببرید:

1.به همین دلیل بطری آبی بیشترین استفاده را ببرید کدام ممکن است {قابلیت} استفاده بیشتر از مجدد را داشته باشد یا نباشد:

آمار ها نماد می دهند کدام ممکن است هر روز 50 میلیارد بطری آب پلاستیکی استفاده بیشتر از می تواند بدان صورت کدام ممکن است تقاضا برای بطری های پلاستیکی در داخل ملت برابر یک چیز حدود 17 میلیون بشکه نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط فراوان برای در دسترس بودن تحت تأثیر قرار دادن 190،000 محل اقامت می باشد یا نباشد . بهترین است به جای آن {خرید} بطری های یکبار بلعیدن، به همین دلیل بطری آبی بیشترین استفاده را ببرید کدام ممکن است بتوان مجددا به همین دلیل آن خواهد شد استفاده بیشتر از کرد.

2. بجای بهره مندی از کیسه های پلاستیکی {خرید} عالی کیف هر دو کیسه ای را روند تذکر بگیرید کدام ممکن است بتوان آن خواهد شد را مجدد استفاده بیشتر از کرد:

بهره مندی از عالی کیسه {خرید} قابل استفاده بیشتر از مجدد به همین دلیل جنس پنبه، جوت، مواد را انتخاب کنید و انتخاب کنید و حتی پلاستیک همراه خود مقاومت، ممکن است بخواهید کیسه های پلاستیکی یکبار بلعیدن را در داخل بازار مواد غذایی، خرده فروش خرده فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی هنگام بیرون از در درگیر شدن به همین دلیل منزل به همین دلیل بین می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کمتر از اساساً است به مقیاس عقب خواهد داد.

3. به همین دلیل پارچ های اسپرسو را انتخاب کنید و انتخاب کنید چای قابل استفاده بیشتر از مجدد بیشترین استفاده را ببرید:

{در حالی که} به نظر می رسد مانند است بارهای پارچ های یکبار بلعیدن کاغذی به نظر نمی رسد که باشند بهترین است با توجه به به مقیاس عقب بلعیدن پلاستیک به همین دلیل لیوانی سرامیکی هر دو شیشه ای بیشترین استفاده را ببرید.

4. به همین دلیل کیسه های توری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشبک بیشترین استفاده را ببرید:

به نظر می رسد مانند است توقف به همین دلیل تأمین پلاستیک امری فقط در مورد غیر ممکن است علاوه بر این. امروز میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات} در گذشته به همین دلیل تخلیه معامله بسته بندی می شوند، برای به مقیاس عقب بلعیدن پلاستیک دراین امر می توان هنگام {خرید} سبزیجات و میوه ها آن خواهد شد ها را در داخل کیسه ای مشبک هر دو مواد ای حمل کرد.

5. به همین دلیل کیسه های {زباله} کاغذی بیشترین استفاده را ببرید:

داخل سطل {زباله} به جای آن کیسه های پلاستیکی به همین دلیل کیسه های کاغذی بیشترین استفاده را ببرید.

6. در داخل مغازه ی خوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید موارد فروشی کیسه های پلاستیکی را به آن خواهد شد ها برگردانید:

هنگام {خرید} سبزیجات و میوه ها مشاهده شده اید کدام ممکن است آن خواهد شد ها فقط در مورد در داخل ظروف پلاستیکی کودک نوپا معامله بسته بندی می شوند. {در این} {شرایط} به همین دلیل تامین کننده بپرسید کدام ممکن است خواه یا نه پتانسیل {بازگشت} این معامله بسته ها ممکن است وجود داشته باشد هر دو خیر به همان اندازه بدین صورت استفاده بیشتر از مجدد شوند.

7. کالاهای خشک را به طور فله ای خریداری کنید:

وقتی کالا خشک می خواست تمیز کردن با صورت فله را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیلویی خریداری می کنید به همین دلیل معامله بسته بندی های بی معنی اجتناب می کنید. همراه خود این {کار} هم در داخل صرف قیمت داروها غذایی صرفه جویی می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در داخل صورتی کدام ممکن است همراه خود {خودرو} به {خرید} می روید در داخل بلعیدن بنزین {خودرو} صرفه جویی خواهید کرد. نیاز دارند اقلامی باشید کدام ممکن است عظیم باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ گونه معامله بسته بندی پلاستیکی نداشته باشند.

8. هنگام {خرید} تخم خروس معامله بسته بندی مقوایی را به استیروفوم ( پلاستیک اسفنجی) ترجیح دهید:

امروزه تخم خروس ها به جای آن معامله بسته بندی های مقوایی در داخل معامله بسته بندی استیروفوم فروخته می شوند. اگر بین این 2 نمی دانید کدامیک را {انتخاب کنید} راهنمایی می تواند در همه زمان ها مقوا را {انتخاب کنید} در نتیجه استیروفوم غیر قابل تجزیه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه 1،000،000 12 ماه در داخل تنظیم باقی {می ماند}.

9. به همین دلیل بلعیدن غذاهای کنار هم قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریز شده :

غذاهای کنار هم قرار دادن در میان بسیاری بسیار مهم ترین اجزا تأمین {زباله} اضافه شده هستند. غذاهای فریز شده در داخل محافظت های پلاستیکی تهیه می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درون معامله بسته بندی هایی قرار می گیرند کدام ممکن است معمولا آن خواهد شد هم به همین دلیل جنس پلاستیک است. اگر در داخل خصوص عدم بلعیدن پلاستیک ها قابل توجه باشید نیاز به به همین دلیل {خرید} غذاهای کنار هم قرار دادن .

10. معنی های رخت شویی عاری به همین دلیل پلاستیک را در داخل پیش بگیرید:

به جای آن بهره مندی از پودرهای رختشویی کدام ممکن است درون ظروف پلاستیکی به تخلیه می رسند به همین دلیل صابون تمیز کردن های تکه ای بیشترین استفاده را ببرید. این پودر های شوینده در داخل ظروف پلاستیکی تهیه می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اصطلاح {فاجعه} بارند. به همین دلیل صابون تمیز کردن های قالبی به جای آن صابون تمیز کردن های اتاق استراحت مایع بیشترین استفاده را ببرید. این صابون تمیز کردن ها گزینه جایگزین برای خوبی برای لوسیون ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوم های ریش تراشی هم محسوب می شوند.

11. هنگام درگیر شدن به تفریح هر دو تور ظروف مورد استفاده بیشتر از را به همین دلیل منزل بردارید:

برای پیشگیری به همین دلیل بلعیدن پلاستیک هنگام درگیر شدن به تفریح، ظروفی را به همین دلیل منزل همراهتان آورید در نتیجه براساس آمار 12 ماه قبلی بیش به همین دلیل 120000 ظروف پلاستیکی به همین دلیل احاطه ساحل دریا ها انباشت شدند.

12. به همین دلیل بلعیدن پلاستیک های خطرناک :

در داخل انتهای {هر} ظرف پلاستیکی درون مثلثی کدام ممکن است همراه خود پیکان کشیده شده عدد (به همین دلیل 1 به همان اندازه 7) ، نوشته شده است. {هر} عدد مشابه با عالی سبک پلاستیک است.

عدد 3- نماد دهنده پلی وینیل کلراید کدام ممکن است عالی پلاستیک از نزدیک {سمی} است کدام ممکن است شامل سرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فتالات است.

عدد 6– پلی استیرن تخصصی ایجاد می کند استیروفوم ها، ظرف های یکبار بلعیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنگال های پلاستیکی به {کار} {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شامل استیرن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم عصبی {سمی} است.

عدد 7- پلی کربنات است در داخل تا حد زیادی کنسروهای غذایی، پارچ های پلاستیکی {شفاف}، بطری های نوشیدنی ورزشی، ظروف کچاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبمیوه به {کار} {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شامل بیس فنول A است.

13. بهره مندی از تیغ های یکبار بلعیدن را متوقف کنید:

گروه ایمنی تنظیم زیست تخمین زده است کدام ممکن است 2 میلیارد تیغ یکبار بلعیدن {هر} ساله خریداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد استفاده بیشتر از قرار خواهد گرفت. به جای آن تیغ های یکبار بلعیدن، تیغ های قابل استفاده بیشتر از مجدد همراه خود سرهای یکبار بلعیدن را خریداری کنید.

14. به همین دلیل لباس مجلسی های ارائه شده به همین دلیل داروها ساختگی خریداری نکنید:

امتحان کنید به همین دلیل حمل لباس مجلسی های ارائه شده به همین دلیل الیاف ساختگی . موادی شبیه لیکا، پلی استر، نایلون را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپندکس در حقیقت شامل پلیمرها (پلاستیک) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیبات شیمیایی هستند تخصصی ایجاد می کند صورت در اطراف ریختن سرانجام وارد تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوس می شوند. به عنوان جایگزین نیاز دارند لباس مجلسی های ایجاد شده از داروها خالص باشید، شبیه پنبه، کتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشم.

15. همراه خود جوش شیرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکه دوست خوب شوید:

به جای آن پاک کننده های شیمیایی کدام ممکن است معمولا در داخل ظروف پلاستیکی تهیه می شوند، به همین دلیل جوش شیرینی تخصصی ایجاد می کند ظروف بسته بندی های مقرون به صرفه هزینه عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه دئودورانت خودت کار کن کارآمد حرکت می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی سرکه تخصصی ایجاد می کند ظروف شیشه ای تهیه می تواند، استفاده بیشتر از نمایید.

نمناک/