تصویری آینه ای – شخص آزرده مادرش را به دلیل بالکن به جاده پرت کرد


مرد عصبانی مادرش را از بالکن به خیابان پرت کرد

{یازدهم} فروردین امسال گزارش سقوط دختر 78 ساله‌ای به دلیل بالکن محل اقامت‌اش به پلیس بندرانزلی گفتن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقایقی بعد بازپرس محمد فرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان بررسی اجمالی صحنه خلاف قانون {راهی} محل شدند. همراه خود حضور در داخل محل آنها خواهند شد همراه خود پیرزنی مواجه شدند کدام ممکن است لباس مجلسی‌های محل اقامت به تن داشت.

پیرزن به دلیل بالکن طبقه {پنجم} سقوط کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌دنبال این حادثه مرد پیرزن کدام ممکن است بعد به دلیل این حادثه فوری به دلیل ساخت بیرون از در آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالای جسد مادرش حضور داشت در داخل تحقیقات اظهار داشت: من می روم همراه خود مادرم اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل او می رود محافظت می‌کنم. مادرم درون خانه بود با این وجود نمی‌دانم چه شد کدام ممکن است به دلیل تراس حل و فصل افتاد، در نظر گرفته شده می‌کنم عمدا این {کار} را کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اقامت‌اش نوک داد.

مفهوم {قتل}

{در حالی که} طبق اظهارات شخص میانسال این طور به تذکر می‌رسید کدام ممکن است پیرزن خودش چنین سرنوشتی را رقم زده است با این وجود در داخل بررسی اجمالی‌های میدانی، موضوعی آگاه باشید بازپرس جنایت را به شخصی جلب کرد. در داخل تجزیه و تحلیل به دلیل همسایه‌ها، آنها خواهند شد مدعی شدند کدام ممکن است پیرزن همه وقت در داخل محل اقامت هم روبند رفتن داشته است. ولی جسدی کدام ممکن است آنها خواهند شد تفسیر می‌کردند با بیرون روبند بود. همین ماده باعث شد به همان اندازه بازپرس جنایت اصل بررسی کردن به دلیل محل اقامت پیرزن را صادر تنبل.

روزی کدام ممکن است کارکنان تجزیه و تحلیل وارد محل اقامت او می رود شدند، آثار خون روی منطقه مورد علاقه محل اقامت؛ احتمالات جنایت را جسورانه‌تر می‌کرد.

بدین آماده سازی بازپرس {پرونده}، اصل تحقیقات بزرگ‌تر را صادر کرد. در داخل یکپارچه مأموران در داخل تحقیقات میدانی به شخص شاهین رسیدند کدام ممکن است سرنخ مهمی در داخل اختیار مأموران قرار داد.

شخص میوه تخلیه در داخل تحقیقات اظهار داشت: روزی کدام ممکن است این گذشت، من می روم آن قرار است طرف جاده مقابل محل اقامت پیرزن بودم. به سرعت متوجه شدم یک چیز در داخل جاری سقوط است وقتی فوق العاده مورد توجه قرار گرفت کردم پیرزن را دیدم کدام ممکن است به پایین افتاد با این وجود سرم را کدام ممکن است نخست بردم درون تراس مردی را دیدم کدام ممکن است ایستاده است با این وجود فوری خودش را به دلیل من می روم مخفی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به درون خانه سر خورد. من می روم فقط در موردً عالی سایه دیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه تمام این اتفاقات در داخل خیلی کمتر به دلیل چند قبلی دوم رخ داد.

همراه خود اظهارات تامین کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارکی کدام ممکن است به‌انگشت آمده بود، احتمالات خودکشی هر دو سقوط بر تأثیر حادثه سایه باخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفهوم {قتل} قوت گرفت. کارکنان جنایت مجدد تحقیقات را به دلیل مرد پیرزن مشارکت در داد. هر چند او می رود یک بار دیگر منکر ماجرا بود، اظهار داشت: به در کنار خانوار‌ام {در شهر} یکی دیگر اقامت می‌کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برادرم به‌صورت شیفتی به دلیل مادرم محافظت می‌کردیم. پانزده زمانی بود کدام ممکن است به {تعطیلات} ایام عید برای اسکان مادرم آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقب او می رود بودم. روز حادثه به دلیل او می رود خواستم به سرویس بهداشتی برود. با این وجود مادرم بهانه آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت الان حوصله نباید داشته باشم. اوج سرویس بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا اکنون نیست برخاستن به بحث و جدال کردیم. به دلیل انگشت کارهای مادرم تخلیه شده بودم، با این وجود دلم نمی‌خواست به او می رود آسیبی بزنم. نمی‌دانم چه شد کدام ممکن است عالی دفعه خیلی آزرده شدم. از هر نظرً متوجه نبودم چکار می‌کنم، چاقو را برداشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت مادرم {حمله} کردم کدام ممکن است دستش زخمی شد. مادرم {در حالی که} در جهت تراس می‌سر خورد به همان اندازه به دلیل مردمان پشتیبانی بخواهد، دستش را به منطقه مورد علاقه زد کدام ممکن است منطقه مورد علاقه تا حدودی خونی شد. مادرم در جهت تراس سر خورد، به دلیل نگرانی اینکه داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریاد تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایه‌ها متوجه شوند او می رود را هل دادم کدام ممکن است به سرعت مادرم به دلیل تراس حل و فصل افتاد. من می روم سعی داشتم همراه خود این وضعیت، نابودی مادرم را خودکشی هر دو حادثه آرم {دهم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلید این {قتل} را مخفی نگه‌در واقع دارم.

به گزارش ایران به‌دنبال اعتراف متهم، وی به اصل بازپرس بخش {سوم} دادسرای عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب بندر انزلی روانه {زندان} شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات {در این} خصوص مداوم است.