تصویری آینه ای – عدم آرامش خاطر نزدیک به 3 محموله واکسن در داخل گمرک


عدم اطمینان در مورد 3 محموله واکسن در گمرک

به آموزش داده شده است مسئولان گمرک، سه محموله واکسن کرونا به {تازگی} وارد گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) شده است کدام ممکن است قابل انتساب به عدم تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه ارجاع به وزارت بهداشت، ترخیص نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت تبصره گفتن مناسب خیلی کمتر به همین دلیل 15 خواهد بود، احتمالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عرض چند مورد آخر {دقیقه} همراه خود همانقدر کم حقوق گمرکی ترخیص می تواند باشد.

مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) سلیمانی در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری {دانشجویان} ایران، ذکر شد: خوب محموله واکسن وارداتی به {تازگی} در داخل گمرک مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترخیص نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل این است چه چیزی مسئول چه چیزی بود گمرک واکسن ها را به انبارهای یخچال منتقل کرده است.

وی ذکر شد: در داخل 20 فروردین امسال محموله ای به همین دلیل 21 روکش واکسن به همین دلیل بلغارستان وارد فرودگاه امام شد، سپس خوب محموله اکنون نیست شامل 4 پالت در داخل 20 فروردین به همین دلیل آلمان وارد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان مصادف همراه خود 25 فروردین ماه هفت کت اکنون نیست وارد شد. محموله به همین دلیل ژاپن رسیده است.» با این وجود تا این مرحله درخواستی به همین دلیل سوی وزارت بهداشت برای عرضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترخیص برای هیچ خوب به همین دلیل این محموله ها وجود نداشته است.

مدیرکل فرودگاه امام خمینی (ره) دلایل بیشتری {در این} خصوص فراهم کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود ورود به اولیه محموله در داخل 18 فروردین، تقاضا ترخیص به همین دلیل سوی وزارت بهداشت وجود {نداشت}، به همین دلیل ماده را به همین دلیل هیئت امنا پیگیری کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد ها نیز این ماده را پیگیری کردند. به ما اطلاع داد. ممکن است نامه هر دو مجوزی به همین دلیل وزارت بهداشت برای ترخیص واکسن های وارداتی خریداری شده {نکردند}، به همین دلیل گمرک محموله را در داخل انبار یخچال قرار داد. محموله های موارد زیر کدام ممکن است رسید، برای ترخیص واکسن ها به همین دلیل سوی وزارت بهداشت هر دو هیئت امنا پیگیری نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق سنتی برای اولیه محموله ممکن است را به انبار منتقل کردیم.

سلیمانی خاطرنشان کرد: گمرک در بازتاب واکسن را به محض ورود به به همین دلیل پرواز بیرون می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اسرع وقت به مشاور بهداشت عرضه می داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما {در این} زمینه اقدام می کنیم با این وجود مسئله اینجاست کدام ممکن است ادامه دارد {کسی} این واکسن را مشارکت در نداده است. اقداماتی برای عرضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترخیص محموله های واکسن دریافتی اجرا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل گمرک پیگیری نشده است.

وی افزود: این مقدماتی موارد به همین دلیل زمان واردات واکسن است کدام ممکن است گمرک نیاز به محصولات را به انبارهای سردخانه عرضه دهد.

واردات واکسن کرونا به ایران به همین دلیل اواسط بهمن ماه 1395 به راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل آن خواهد شد زمان اروانگی مشاور فنی وقت گمرک ایران به همین دلیل ورود به این واکسن خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معرفی شد طی توافق ها واکسن عرضه احتمالاً خواهد بود. {به طور کامل} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادیکال خیلی کمتر به همین دلیل ربع ساعت با بیرون مشارکت در {تشریفات} گمرکی، ترخیص همراه خود حضور ماموران گمرک مشارکت در را انتخاب کنید و انتخاب کنید محموله ها به نمایندگان وزارت بهداشت عرضه می تواند باشد.

این در داخل حالی است کدام ممکن است بر ایده گزارش گمرک ایران به همان اندازه بالا اسفندماه قبلی حدود 158 میلیون دوز واکسن وارد ایران شده بود کدام ممکن است دلیل این است آماده سازی به همین دلیل گمرک ترخیص شد.

{جدیدترین} واکسن وارداتی گمرک جمع آوری شده شده است اساساً AstraZeneca است، واکسنی کدام ممکن است اخیراً مشتاق در مورد نامزدها بیشتری استفاده بیشتر از می تواند باشد.