تصویری آینه ای – {علائم} کرونا به همان اندازه چه روزی در داخل بدن ما {می ماند}؟


۳۹ فوتی و شناسایی ۴۶۱۵ بیمار جدید کرونا در کشور

{نتایج} پیدا کردن جدیدترین آرم دانش است به دلیل {هر} ۱۰ نفر تحت تأثیر {بیماری} کووید، ۶ نفر بعد به دلیل عالی 12 ماه کمتر از عالی علامت دارند.

به گزارش ارث، محققان تجزیه و تحلیل دادند کدام ممکن است {علائم} کوویدی کدام ممکن است برای ۱۵ هفته باقی می‌ماند احتمالا کمتر از به همان اندازه عالی 12 ماه نیز طولانی مدت خواهند بود. شایع‌ترین {علائم} {طولانی}‌مدت زمان تنگی نفس، تحریک‌پذیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی است.

مشاوران گزارش کردند کدام ممکن است به همان اندازه ۴۰ شانس به دلیل مبتلایان تحت تأثیر کووید به کووید {طولانی} اذیت می‌شوند کدام ممکن است همراه خود {علائم} ایمن مطمئن می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند بر اندام‌های متنوع بدن ما تاثیر بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل روانی نیز راه اندازی تنبل.

اورلی فیشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانش در داخل موسسه بهداشت لوکزامبورگ، حدود ۳۰۰ نفر را برای تصور شیوع کووید {طولانی}‌مدت زمان، به مدت زمان عالی 12 ماه پس به دلیل تجزیه و تحلیل، مورد بررسی اجمالی قرار دادند. نمایندگی‌کنندگان {در این} پیدا کردن گزارش کردند کدام ممکن است خواه یا نه ۶۴ علامت رایج کووید را تخصص می‌کنند هر دو خیر. این اشخاص حقیقی حتی می تواند به سوالاتی فقط در مورد اینکه چگونه می توان این {علائم} بر کیفیت بالا اقامت قرار است به آنها بروند تاثیر می‌گذارد نیز {پاسخ} دادند.

تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل دانش‌ها تأیید شد کدام ممکن است حدود ۶۰ شانس به دلیل نمایندگی‌کنندگان کمتر از عالی 12 ماه پس به دلیل {عفونت} مقدماتی شخصی، کمتر از عالی علامت {طولانی} کووید داشتند. بیش به دلیل نیمی به دلیل این اشخاص حقیقی به دلیل مسائل خواب‌آلودگی هوا ادامه دار مبارزه کردن می‌بردند، {در حالی که} عالی {سوم} باقی مانده است خستگی را تخصص می‌کردند.

{نتایج} این بررسی اجمالی آرم می‌دهد کدام ممکن است کووید {طولانی}‌مدت زمان می‌تواند حتی عالی 12 ماه پس به دلیل {عفونت}، تاثیر زیادی بر کیفیت بالا اقامت داشته باشد یا نباشد. به‌طور کل، بدون در نظر گرفتن {بیماری} شدیدتر باشد یا نباشد، احتمالات بروز {علائم} ادامه دار در داخل شخص معمولاً. با این وجود، اشخاص حقیقی با بیرون علامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو خفیف نیز ممکن است علاوه بر این نتایج آن قرار است را بر کیفیت بالا اقامت توجه کنند.

مبتلایان تحت تأثیر {بیماری} کووید {متوسط} به همان اندازه از حداکثر مقایسه شده است همراه خود اشخاص حقیقی با بیرون علامت، 2 برابر اصولاً احتمالات داشت کدام ممکن است عالی 12 ماه بعد کمتر از عالی علامت داشته باشند.

محققان تاکید کردند کدام ممکن است کووید {طولانی} احتمالا به دلیل چندین زیرمجموعه {تشکیل شده است} کدام ممکن است همراه خود ترکیبی خاصی به دلیل {علائم} مطمئن می‌شود.