تصویری آینه ای – {قتل} فجیع بهار 6 ساله


قتل فجیع بهار 6 ساله

«بهار» تنها واقعی شش بهار به دلیل اقامت را دیده بود.روز قبل وقتی مادرش پیکر نحیف او می رود را به بیمارستان با این وجود حسین تهران رساند، اندک جانی در داخل بدنش باقی بود با این وجود دقایقی بعد برای فینال موارد نفس کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیکر بی جان او می رود کدام ممکن است مورد شکنجه های گروتسک قرار گرفته بود به اصل بازپرس ویژه {قتل} تهران برای معاینات {راهی} پزشکی رسمی شد.

با این وجود به همان اندازه همین جای {کار} هم آثار سوختگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز به عنف روی بدن ما بی جان این فرشته 6 ساله مشهود بود.

{ظهر} دیروز گزارش {قتل} زن کودک 5 ساله ای به تماس گرفتن بهار در داخل اصل {کار} بازپرس محمد وهابی در داخل بخش دوم دادسرای جنایت تهران قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به اینکه {مادر} بهار اعلام کردن کرده بود، نوزاد شخصی را نزد پدرش عرضه دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود جسد او می رود مواجه شده است؛ پاپ بهار شناخته شده به عنوان مظنون {پرونده} بازداشت شد.

{ظهر} در لحظه {مادر و پدر} بهار شناخته شده به عنوان شاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهم {پرونده} در داخل بخش دوم دادسرای جنایت تهران حاضر شدند.

{مادر} بهار در داخل قالب انتقاد شخصی به بازپرس {پرونده} اظهار داشت:«به دلیل {مدتی} در گذشته قابل انتساب به اختلاف همراه خود پاپ بهار، غیر از او می رود اقامت می کنم با این وجود ادامه دارد طلاق نگرفته ام.روز قبل از امروز به دلیل حادثه بهار را به پدرش سپردم.»

{مادر} بهار فقط در مورد روز حادثه اظهار داشت:«آن خواهد شد روز برای اینکه {زباله} را در داخل سطل درون کوچه بیندازم به دلیل محل اقامت بیرون شدم.یکدفعه پیکر نیمه جان بهار را در داخل حالی جدا سطل دیدم کدام ممکن است {برهنه} بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار شکنجه روی بدنش مطمئن بود.»

سپس پاپ بهار کدام ممکن است شناخته شده به عنوان مظنون {پرونده} مورد تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازجویی قرار می گرفت در داخل اظهارات شخصی اظهار داشت: «اتهام {قتل} فرزندم را قبول لازم ندارم.همسرم او می رود را به من می روم عرضه نداده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدتی} بود کدام ممکن است بهار را ندیده بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل او می رود بی خبر بودم.»

پاپ بهار در داخل شکسته نشده اظهار داشت:«بعد به دلیل اینکه همسرم به دلیل محل اقامت من می روم سر خورد متوجه شدم مردی به او می رود علاقه مند به پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار عروسی برای بعد به دلیل طلاق همراه خود هم گذاشته اند.چند قبلی موارد همراه خود آن خواهد شد شخص حرف زدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین صحبت هایش اظهار داشت کدام ممکن است اگر همراه خود همسرم عروسی تدریجی، بهار را عرضه بهزیستی می دهد.برای همین است به او می رود مظنون هستم.»

نزدیک به اینکه محل شیوع جرم کیفری در داخل پردیس تهران بوده، {پرونده} برای معامله با به دادسرای پردیس ارجاع شد.ممکن است همچنین معامله با به تجاوز در داخل جیب دادگاه کیفری مشارکت در ممکن است به همان اندازه اندازه {پنهان} ماجرا زنده شود.

رکنا/