تصویری آینه ای – {ماسک} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه {سهام} تسلا برای گرفتن توییتر/عالی {خرید} پرهزینه


ماسک و فروش سهام تسلا برای خرید توییتر/یک خرید پرهزینه

به همان اندازه روز جمعه قبلی یک تعداد زیادی از مشاوران تصور می‌کردند کدام ممکن است ایلان {ماسک}؛ مدیرعامل نمایندگی تسلا با توجه به تامین بخشی به دلیل دارایی ها اقتصادی می خواست جهت خریداری توئیتر به تخلیه 4 میلیارد دلار آمریکا به دلیل {سهام} شخصی در داخل کمپانی خودروسازی تسلا بسنده خواهد کرد؛ با این وجود روز قبل این مبلغ به همان اندازه 8.5 میلیارد دلار آمریکا بهبود کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل یکپارچه آقای {ماسک} رسما معرفی شد کدام ممکن است در بازار بقیه {سهام} شخصی در داخل تسلا هیچ نرم افزار‌ای ندارد.

تصویری آینه ای-واقعیت واقعی اینجا است کدام ممکن است ایلان {ماسک} نخستین بلوک به دلیل {سهام} شخصی را در داخل روز 26 آوریل (6 اردیبهشت ماه) فروخت. همراه خود این‌جاری توسعه تخلیه {سهام} در داخل روزهای 27 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 28 آوریل (7 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 8 اردیبهشت ماه) نیز تحمل کرد. وی ضمن اظهاراتی در داخل روز 28 آوریل به دلیل تعیین شخصی برای توقف تخلیه {سهام} تسلا خبر داد. با این وجود گزارشات معادل با پیشنهادات قبلی همراه خود کمی فقط تاخیر کمیسیون بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار اکتسابی شد؛ به همین دلیل در حقیقت میزان {درآمد} قابل انتساب به تخلیه {سهام} صندوق‌ها به دلیل مبلغ 4 میلیارد دلار آمریکا پیش‌تر گفتن شده فراتر سر خورد. در حقیقت ایلان {ماسک} به همان اندازه روز 5‌شنبه سودآور به تخلیه 9.6 میلیون واحد {سهام} تسلا همراه خود ارزشی بالغ بر 8.5 میلیارد دلار آمریکا شد. این ماده موجب به مقیاس عقب 5.6 درصدی سهم رئیس تسلا به دلیل سرمایه‌های این نمایندگی شد.

جهت یادآوری بایستی خاطرنشان کرد کدام ممکن است ایلان {ماسک} با توجه به خریداری توئیتر همراه خود {شرایط} پیش‌تر گفتن شده ملزم به فراهم کردن سازمانی {سهام} همراه خود مبلغ 21 میلیارد دلار آمریکا است. وی توسط تخلیه بخشی به دلیل {سهام} شخصی در داخل تسلا مبلغ 8.5 میلیارد دلار آمریکا به دلیل امور مالی می خواست را تامین کرد. همراه خود این‌جاری مبلغ بقیه بایستی توسط سایر دارایی ها تامین شود. آقای {ماسک} مدیریت 163 میلیون سهم به دلیل نمایندگی تسلا را در داخل اختیار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وی در داخل صورت اعمال اختیارات شخصی می‌تواند حدودا 100 میلیون {سهام} نه را نیز اکتسابی نماید.

بر ایده گفتن خبرگزاری رویترز، ایلان {ماسک} 12.5 میلیارد دلار آمریکا مبلغ بقیه جهت خریداری توئیتر را احتمالا همراه خود همکاری یکی در میان شرکای شخصی به‌بازو خواهد آورد؛ با این وجود یافتنن این همکار به همان اندازه بدین دوم {کار} دشواری {بوده است}. حتی می تواند 13 میلیارد دلار آمریکا نه به‌صورت رهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {ضمانت}‌های توئیتر تامین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12.5 میلیارد دلار آمریکا فراتر به دلیل آن خواهد شد نیز ایلان {ماسک} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ازای بخشی به دلیل {سهام} بقیه وی در داخل نمایندگی تسلا اطمینان خواهد بود. بر ایده برآوردهای آقای {ماسک}، قطعا ارزش آن را دارد کامل دارایی‌های توئیتر فقط در مورد برابر همراه خود 44 میلیارد دلار آمریکا است.

بدین‌سازماندهی رئیس نمایندگی‌های تسلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید SpaceX سودآور به مخلوط‌آوری مبلغ حدودا 46.5 میلیارد دلاری برای خریداری توئیتر شد. این رقم مقایسه شده است همراه خود مبلغ می خواست برای خریداری 90.8 شانس به دلیل {سهام} توئیتر (ایلان {ماسک} پیش‌تر 9.2 شانس به دلیل {سهام} این رسانه اجتماعی را خریداری کرده بود) 18 شانس بیش‌تر است. سرمایه‌گذاران ثالث مبلغ 25.5 میلیارد دلار آمریکا به دلیل این رقم را به آقای {ماسک} رهن اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وی بابت اطمینان {سهام} شخصی در داخل نمایندگی تسلا سودآور به اکتسابی مبلغ 12.5 میلیارد دلار آمریکا شد. حتی می تواند ایلان {ماسک} در داخل صورت عدم انعقاد قرارداد خریداری توئیتر بایستی مبلغ 1 میلیارد دلار آمریکا جریمه را به {سهام}‌داران این رسانه اجتماعی تیز کردن نماید. همراه خود این‌جاری چنان‌چه قرارداد مذکور به‌علت قصور به دلیل جانب توئیتر بسته شدن نشود؛ {در این}‌صورت آقای {ماسک} نیز غرامت مشابهی را اکتسابی خواهد کرد.